Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24327
Title: Działalność kulturalna i popularyzatorska Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach 2007–2016
Other Titles: Cultural and popularizing activity of the University Library in Toruń in the years 2007–2016
Authors: Krużyńska, Edyta
Keywords: biblioteka naukowa
scientific library
instytucja kultury
cultural institution
organizacje pozarządowe
non-governmental organizations
organizacje studenckie
student organizations
popularyzacja kultury
popularization of culture
działalność kulturalna
cultural activities
współpraca zewnętrzna
external cooperation
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.237-248.
Series/Report no.: Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33
Abstract: Organizacja wydarzeń kulturalnych i popularyzatorskich stanowi istotny element działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i jest jednym z zadań pracowników Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego. Niniejszy artykuł prezentuje inicjatywy podejmowane w latach 2007–2016. Łącznie w ciągu 10 lat wszystkie biblioteki tworzące system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowały niemal 1000 przedsięwzięć, wśród których znalazły się wystawy, koncerty, konferencje, seminaria, wykłady otwarte, debaty, spotkania autorskie, kiermasze książek czy pokazy filmów. Toruńska Biblioteka Uniwersytecka – jako instytucja naukowa i edukacyjna – jest także lokalnym menedżerem kultury. Szeroka współpraca z instytucjami kultury i nauki, organizacjami pozarządowymi, studenckimi i zawodowymi, a także instytucjami społecznymi czy firmami sprzyja popularyzacji kultury.
The organization of cultural and popularizing events is an important element of the University Library in Toruń activities and is one of the tasks of the Information and Bibliographic Department employees. This article presents initiatives undertaken in the years 2007–2016. Within 10 years all libraries creating the library and information system of the Nicolaus Copernicus University in Toruń organized almost 1000 projects, including exhibitions, concerts, conferences, seminars, open lectures, debates, author meetings, book fairs and film presentations. Toruń’s University Library – as a scientific and educational institution – is also a local manager of culture. Wide cooperation with cultural and scientific institutions, non-governmental, professional and vocational organizations, as well as social institutions and companies supports the popularization of culture.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24327
ISBN: 9788360961162
ISSN: 0860-1933
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons