Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2440
Title: Geostrategiczne aspekty "problemu kaliningradzkiego"
Other Titles: Geostrategic Aspects of the "Kaliningrad Problem"
Authors: Sakson, Andrzej
Keywords: Obwód Kaliningradzki
The Kaliningrad Oblast
Stosunki UE - Rosja
EU-Russia relations
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 161-184.
Abstract: Rozpad ZSRR spowodował, że Obwód Kaliningradzki wchodzący obecnie w skład Federacji Rosyjskiej, stał się eksklawą sąsiadującą z Polską i Litwą. Po przystąpieniu obu tych państw w 2004 r. do Unii Europejskiej stał się on "wyspą w UE". Powoduje to m.in., że politycy z Moskwy i Kaliningradu, powołując się na argumentację geostrategiczną, regularnie składają zapewnienia o trwałej przynależności Obwodu Kaliningradzkiego do Rosji. Kwestia ta uzyskała specjalną nazwę "problem kaliningradzki". Wśród licznych koncepcji o charakterze geopolitycznym na czoło wysuwają się dwie: obwód jako najbardzje na zachód wysunięta wojskowa forpoczta Rosji oraz pilotażowy obszar współpracy z Unią Europejską. Pomimo iż co pewien czas pojawiają się rozliczne koncepcje dotyczące zwiększenia samodzielności i autonomii tego obszaru, to jednak jego przynależność do Rosji nie budzi wątpliwości.
After the collapse of the USSR, the Kaliningrad Oblast, which currently constitutes a part of the Russian Federation, has become an exclave neighboring Poland and Lithuania. After these two countries joined the EU in 2004, the Kaliningrad Oblast has become an "isle in the EU". One of the outcomers of this situation involves regular statements of politicians from Moscow and Kaliningrad reassuring that on account of its geostrategy Kaliningrad is a permanent part of Russia. A special name has even been cointed to address this matter: the Kaliningrad issue. There are two main geopolitical concepts: the region is Russia's westernmost military outpost, and a pilot region for collaboration with the EU. Although different concepts have emerged concerning the increased independence and authonomy of this region, its inclusion in Russia is beyong doubt.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2440
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.SAKSON.pdf142.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.