Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24419
Title: Polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej i jej realizacja w Polsce i w Niemczech w latach 2004-2014
Other Titles: Employment policy of graduates of the European Union higher education institutions and its implementation in Poland and Germany between 2004 and 2014
Authors: Popiołek, Renata
Advisor: Czachór, Zbigniew. Promotor
Keywords: zatrudnienie
employment
bezrobocie
unemployment
absolwenci
graduates
uczelnie wyższe
higher education institutions
Unia Europejska
European Union
Issue Date: 2018
Abstract: Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej jako pojęcie badawcze cechuje się zróżnicowaniem i złożonością działań, które na przestrzeni lat były podejmowane przez państwa członkowskie w procesie integracji europejskiej. Regulacje te obejmują dwa poziomy: europejski oraz krajowy. Przedmiotem badań dysertacji jest polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej w latach 2004-2014 na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec oraz prezentacja sytuacji absolwentów szkół wyższych na polskim i niemieckim rynku pracy w tym okresie. Celem dysertacji jest uzasadnienie hipotezy, że realizacja polityki zatrudnienia wobec absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej w latach 2004-2014 była na przykładzie Polski nieefektywna, a na przykładzie Niemiec okazała się efektywna. Przepisy i regulacje unijne nie przekładały się w Polsce na rozwiązywanie istniejącego w badanym okresie bezrobocia absolwentów szkół wyższych. W Niemczech unijne wytyczne dotyczące tego problemu były skuteczne wdrażane i dopasowywane do wewnętrznych realiów co przekładało się w praktyce na pozytywne wyniki zatrudnialności absolwentów szkół wyższych. Analiza rozwiązań przyjętych w stosunku do absolwentów szkół wyższych w Polsce i w Niemczech w latach 2004-2014 pozwoliła zbadać w jaki sposób polityka zatrudnienia jest regulowana na trzech poziomach: europejskim, polskim, niemieckim.
The employment policy of the European Union as a research concept is standarised of the differentiation and the complexity of operations which were undertaken by the country members during european integration. Those regulations contains two levels: european and national. The subject of research is employment policy of graduates of the ueropean union higher education institutions and its implementation in Poland and Germany between 2004 and 2014. The target of research contains justification of hypothesis that in practise employment policy of graduates which was realized between 2004 and 2004 was ineffectual in Poland but was effective in Germany. Polish regulations didn’t solve problem of unemployment of the graduates at that time. German regulations concerning that problem were effectively implemented to the internal situations. The result of that were effective and positive scores of employability gratuates of the higher education. Testing of many solutions involving polish and german graduates of the higher education between 2004 and 2014 allowed to research a way of regulation the employment policy in three levels: european, polish and german.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24419
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DR_POPIOŁEK_R..pdf
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.