Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2448
Title: Społeczno-kulturowy obraz regionu Warmii i Mazur. Ujęcie systemowe
Other Titles: Socio - cultural image of the region of Warmia and Mazury. Systemic recognition
Authors: Chmielewski, Damian
Advisor: Golka, Marian. Promotor
Keywords: socjologia
sociology
system społeczno - kulturowy
socio - cultural system
region
region
kultura
culture
system wartości
value system
Issue Date: 30-Apr-2012
Abstract: Rozważania rozpoczyna doprecyzowanie linii podziału na nominalizm filozoficzny i socjologiczny oraz zaprezentowanie informacji dotyczących prac takich autorów - nominalistów, jak: Lambert Adolph Jacques Quetelet, August Comte, Herbert Spencer, David Hume, czy Adam Smith. Podobnie przedstawione są, w rozdziale pierwszym najistotniejsze opracowania dotyczące koncepcji systemowych. Rozdział drugi to przede wszystkim zaprezentowanie wizji kultury, adekwatnej z punktu widzenia prowadzonych badań systemowych. Rozdział rozpoczyna analiza koncepcji kultury uznanych dziś za klasyczne. Od starożytnych Sofistów, Cycerona, poprzez nowożytnych Samuela Pufendorfa, Edwarda Burnetta Tylora, aż po współczesnych kulturalistów. Rozdział trzeci został przewidziany jako ten, który w znaczącej części będzie poświęcony zobrazowaniu kształtu regionu warmińsko – mazurskiego poprzez pryzmat Teorii Systemowej. Tutaj znajdują się rozważania nad zawartością materialną regionalnego systemu społeczno – kulturowego. Rozdział czwarty jest elementem prezentującym metodologiczną stronę badań empirycznych, przeprowadzonych przeze mnie. Jako taki, w otwierającej rozdział części, skupia się na organizacji i przebiegu badań. Opisano tutaj cele badawcze, hipotezy i użyte w badaniach zmienne. Rozdział piąty poświęcony został prezentacji i analizie wyników badań własnych. Znalazły się tu pogłębione wnioski płynące z badań dotyczące każdego z podsystemów, ich miejsca w ogólnej hierarchii, podsystemu odpowiedzialnego za kontakty z otoczeniem społeczno – kulturowego systemu Warmii i Mazur oraz tego, który jest w nim odpowiedzialny za narzucanie celów innym.
The reflections begin with clarification of the division line between philosophical and sociological nominalism as well as presentation of information referring to the works of such authors, nominalists, as Jacques Lambert Adolph Quetelet, August Comte, Herbert Spencer, David Hume, and Adam Smith. Similarly, chapter one presents the most important studies on the system concept. Chapter two aims at presenting a vision of culture that is adequate in terms of the system research. It is initialised with an analysis of the concept of culture, today recognized as a classic one, by such an ancient sophist as Cicero, modern Pufendorf Samuel, Edward Burnett Tylor, and contemporary culuralists The third chapter is a historical outline of the region with the most famous examples of empirical studies undertaken on the subject of the region of Warmia and Mazuria. Moreover, it provides detailed descriptions of separate subsystems in the system of the region, analyses the objectives of the system and also sketches not only the relations between the subsystems of this system but also between them and their surrounding. Chapter four presents methodology of the empirical research conducted by the author of the work. As such, in its opening part, it concentrates on the organization and conduct of the research. It describes the research objectives, hypotheses and variables used in the study Chapter five is devoted to the presentation and analysis of the results received by the author himself and provides in-depth conclusions referring to each of the subsystems discussed, their position in overall hierarchy.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/2448
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Damian Chmielewski.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.