Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24483
Title: Biografie przeszłych krajobrazów wobec danych teledetekcyjnych
Other Titles: Biographies of past landscapes in perspective of remote sensing data
Authors: Kostyrko, Mikołaj
Advisor: Rączkowski, Włodzimierz. Promotor
Keywords: archeologia
teledetekcja
archeologia krajobrazu
biografia krajobrazu
archeologia nieinwazyjna
archaeology
remote sensing
landscape archaeology
biography of landscape
non-invasive archaeology
Issue Date: 2018
Abstract: Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówienia wspomnianych kwestii wybrany został poobozowy krajobraz z okolic Czerska, woj. pomorskie. W tym miejscu w trakcie I wojny światowej istniał i funkcjonował Kriegsgefangenenlager Czersk. Próba odpowiedzi na wyżej postawione pytania została podjęta poprzez pryzmat biografii krajobrazu oraz danych teledetekcyjnych, wspartych źródłami historycznymi. Wydzielone zostały trzy etapy życia tego miejsca – powstanie oraz funkcjonowanie drugiego życia oraz długiego życia. Wspomniane etapy stały się przyczynkiem do poszukiwań kluczowych kategorii badawczych, pozwalających na zrozumieniu funkcjonowania (bycia) tego miejsca, w przeszłości jak i współczesności, jak i odniesienie biografii badanej przestrzeni do szerszego kontekstu. Pierwszą z tych kategorii stała się władza; która miał być narzucona jeńcom (pojmanym żołnierzom) przez służby obozowe (agentów systemu). Kolejną kategorią jest ironia i odnosi do tak zwanego drugiego życia obozu – okresu, w którym został on zlikwidowany, a przestrzeń po nim (oraz jego relikty) zmieniła swoje znaczenia. Ostatnia kategoria to nie–miejsce pamięci odwołuje się do dziedzictwa jenieckich obozów Wielkiej Wojny znajdujących się na terenie współczesnej Polski. Przedstawione studium przypadku stało się również przykładem omówienia tzw. drugiego wymiaru palimpsestu oraz efektu szczęśliwego trafu.
This doctoral thesis aims to address fundamental questions of landscape archeology: how we as people influence and change the area that we live in and on the other had how we are influenced by it. A case study of post-conflict landscape was chosen to discuss these issues, a place where during the WWI German army established a Prisoner of War (POW) camp for Triple Entrant Soldiers a former Kriegsgefangenenlager Czersk. This research was conducted from a biography of landscape perspective and remote sensing data (recent as well as historic aerial photographs and airborne laser scanning derivatives) with additional aid of historical sources. Three life stages of this landscape have been distinguished – first faze connected to formation and duration of POW camp, second addressing when abandoning faze of the POW camp’s landscape, a third one focused on longue durée of this place (its meaning and commemoration). Those three periods became keystones in developing research categories through which biography of this landscape was analyzed. First of the categories, connected to the one of fazes mentioned above, is power – it addressees relations within the camp. Another category is irony which refers so-called second life of the camp – a moment when it was demolished and its former landscape changed its meaning. The last category is a non-place of remembrance (non-lieux de memoire) that refers to the legacy of the POW camps of the Great War located in contemporary Poland. Presented case study also became a contribution to the discussion on so-called the second dimension of the palimpsest and the serendipity effect.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/24483
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mikolaj_kostyrko_doktorat.pdf
  Restricted Access
30.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.