Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24502
Title: Portret kobiety idealnej w Listach św. Hieronima
Other Titles: A portrait of an ideal woman in the letters of Saint Jerome.
Authors: Sielecka, Róża
Advisor: Czyżewski, Bogdan. Promotor
Keywords: Listy
Kobieta
Hieronim
portret
powołanie
myśl nowatorska
Issue Date: 2018
Abstract: Niniejsza praca przedstawia obraz kobiety, jaki spotykamy w nauczaniu św. Hieronima. On to, jako duchowy przewodnik niewiast zachęcał swoje podopieczne do realizowania życiowych zadań, poprzez odczytywanie w nich woli Bożej i wypełnianie powołania na drodze dziewictwa, życia zakonnego, macierzyństwa, poprzez bycie żoną i wdową. Celem pracy jest ukazanie nowatorstwa myśli św. Hieronima, który proponuje chrześcijankom, bez względu na stan, w którym przyszło im żyć, zachowanie dziewictwa – czystości, z miłości do Chrystusa. Dla zrealizowania tego powołania zachęcał do refleksji nad słowem Bożym i trwania na modlitwie poprzez kontemplację treści Pisma Świętego oraz praktykowanie Chrystusowego wezwania do życia radami ewangelicznymi. Św. Hieronim dostrzegał ideał kobiety nie tylko w życiu dziewiczym. Zwracał uwagę także na możliwość realizowania się kobiety w życiu rodzinnym i w stanie wdowieństwa.
This work presents the image of a woman who we encounter in the teaching of Saint. Jerome. He, as a spiritual guide of women, encouraged his wards to carry out their life tasks by reading God's will and fulfilling their vocation on the path of virginity, religious life, motherhood, through being a wife and widow. The aim of the work is to show the novelty of St. Jerome, who offers to Christians, regardless of the state in which they live, preserve virginity - purity, out of love for Christ. To accomplish this call, he encouraged reflection on the word of God and on prayer by contemplating the content of the Holy Scriptures and practicing Christ's call to life for evangelical counsels. St. Hieronim saw the ideal of a woman not only in virgin life. He also drew attention to the possibility of a woman realizing herself in her family life and in the state of widowhood.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/24502
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Róża Sielecka - praca dr_Poznań-UAM.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.