Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24636
Title: Opozycja polityczna jako element systemu politycznego Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2016
Other Titles: Political opposition as part of the political system of the Russian Federation in 2000-2016
Authors: Kusa, Natalia Magdalena
Advisor: Stelmach, Andrzej. Promotor
Keywords: Federacja Rosyjska
Russian Federation
opozycja polityczna
political opposition
system polityczny Rosji
political system of Russia
Władimir Putin
Vladimir Putin
partia polityczna
political party
Issue Date: 2019
Abstract: Zasadniczym celem rozprawy było poddanie analizie wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami opozycji politycznej a strukturą systemu politycznego Federacji Rosyjskiej tak, aby ustalić, czy obydwie kategorie się wzajemnie warunkują i ewentualnie jakie to niesie skutki dla funkcjonowania obydwu podmiotów. Istotne było również sformułowanie prognoz, co do ewentualnych zmian w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w wyniku działań podejmowanych przez podmioty opozycyjne oraz przyszłości rosyjskiej opozycji. W założeniu, dysertacja obejmuje swoim zasięgiem okres sprawowania władzy w Federacji Rosyjskiej przez Władimira Putina oraz Dmitrija Miedwiediewa, czyli przedział lat 2000–2016: od początku pierwszej kadencji W. Putina do ostatniego spektakularnego zwycięstwa partii władzy w wyborach parlamentarnych. Najszersza przyjęta w pracy definicja opozycji politycznej umożliwiła objęcie procesem badawczym wszystkich przejawów działań opozycyjnych prowadzonych w Rosji, a nawet poza jej granicami. Dlatego też, analizie poddana została nie tylko działalność opozycyjnych partii politycznych i ich koalicji, ale również opozycyjni kandydaci na urząd prezydenta, opozycyjna aktywność w internecie, wspierające rosyjską opozycję inicjatywy prowadzone poza granicami Federacji, a także wyrażające sprzeciw wobec władzy protesty i inne formy opozycyjnych działań społeczeństwa.
The main purpose of the dissertation was to analyze the mutual relations between the political opposition entities and the structure of the political system of the Russian Federation, so as to determine whether both categories are mutually conditional and possibly have effects on the functioning of both entities. It was also important to formulate forecasts regarding possible changes in the political system of the Russian Federation as a result of actions taken by opposition entities and the future of the Russian opposition. In principle, the dissertation covers the period of power in the Russian Federation by Vladimir Putin and Dmitry Medvedev, i.e. the period 2000-2016: from the beginning of the first term of Vladimir Putin to the last spectacular victory of the party in the parliamentary elections. The broadest definition of political opposition adopted in the work allowed for the coverage of all forms of opposition activities in Russia and even beyond its borders. Therefore, not only were the activities of opposition political parties and their coalitions analyzed, but also the opposition candidates for the office of president, opposition activity on the Internet, supporting initiatives taken outside the Federation against the Russian opposition, and protests and other forms of opposition activities against the government society.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24636
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska_Natalia Kusa.pdf
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.