Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24707
Title: Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku
Other Titles: The ways of expression of modern self. The individual and collective identity in Polish poetry from late 18th to the beginning of 19th century
Authors: Bąkowska, Patrycja
Advisor: Parkitny, Maciej. Promotor
Keywords: poezja
poetry
oświecenie
Enlightenment
nowoczesność
modernity
autokreacja
self-fashioning
Issue Date: 2019
Abstract: Głównym celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania o sposoby samookreślania się podmiotu w polskiej poezji późnego oświecenia. Mając na uwadze specyfikę wskazanego tu okresu, warunkowaną zarówno skomplikowaną sytuacją polityczną, jak i procesem przemian charakteryzujących wczesny etap wyłaniania się nowoczesności, można sądzić, że tak sformułowany problem zasługuje na rozważenie. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, poświęconych interpretacjom wybranych utworów w perspektywie wykorzystywanych w nich literackich środków autoekspresji i autokreacji. Każda z części dotyczy odmiennych perspektyw samookreślania się podmiotu, zarówno w wariancie indywidualnym, jak i zbiorowym, ze szczególnym uwzględnieniem czterech pól problemowych dotyczących określonych typów relacji między człowiekiem i samym sobą, jednostką, wspólnotą, historią oraz naturą. Ponieważ w stanie badań nad polskim oświeceniem kategoria nowoczesności jest wciąż słabo obecna, powinniśmy spróbować spojrzeć na wskazaną tu epokę przez pryzmat poruszanych w niej zagadnień dotyczących tożsamości w wariancie jednostkowym i zbiorowym oraz świadomości narodowej, co pozwoli rzucić nowe światło na polską literaturę i kulturę tego okresu, ukazując związki między przeszłością a teraźniejszością.
The main aim of this work is to give an answer to the question of the rules of self-fashioning in Polish poetry of the late Enlightenment. Taking into account the specific character of this period, determined both by difficult political condition and the process through which modernity emerged in the Polish context, the following research problem may be worth considering. The dissertation is divided into four parts, focused on analysis of selected poems within the context of literary tools for self-expression and self-fashioning. Each of the chapters concerns different aspects of self-definition of both an individual and community, taking into specific consideration four particular types of relationships between man and onseself, other individuals, community, history and nature. Since the category of modernity remains poorly represented in the state of research on Polish Enlightenment, we should rethink this epoch in the context of collective and individual identity, national awareness, as well as the notion of self, which will allow to shed a new light on Polish literature and culture, thus revealing a connection between the past and the present.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/24707
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patrycja Bąkowska - Praca doktorska.pdf
  Restricted Access
23.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.