Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24814
Title: THE STRUGGLE AGAINST GLOBAL TERRORISM AS AN EXPRESSION OF A CLASH BETWEEN CIVILISATIONS
Other Titles: WOJNA Z TERRORYZMEM JAKO ZDERZENIE CYWILIZACJI
Authors: Nagar, Nir Barkan
Keywords: Global terrorism
fighting terrorism
Islamic State
national security
democracy
media
globalny terroryzm
walka z terroryzmem
Państwo Islamskie
bezpieczeństwo narodowe
demokracja
media
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11, s. 249-261.
Abstract: The struggle against global terrorism is taking place, and it is between civilizations. It is a war against radical international terror, which is attempting to change the world order and is sowing fear among both citizens and governments. Huntington maintains that people can re-define their identity and consequently the boundaries and compositions of civilizations change. The phenomenon of the ‘Islamic State’ illustrates this. There is a cultural difference between civili¬zations that support Islamic terror, which tramples individual rights, and Western civilizations that are dedicated to pluralism and democracy. The Western world for already seven decades has been under attack by international terrorism, and the peak is the phenomenon of the ‘Islamic State’, which began in the Middle East and now is attacking Europe, and not just Europe. A dif¬ficult global war is being waged, and it is necessary to find an effective response to the threat. This response will include a multi-system strategy that addresses ideology, media, financing, and operational activity, including the handling of European residents who joined the ranks of the Islamic State and acquired operational experience, returned to Europe, and constitute an infrastructure of terrorism and terrorist attacks. The integration of forces and resources, significant operational activity, and legislative changes that curtail individual liberties, in cooperation with the moderate Muslim population, will enable the West and Europe to defeat the terrorist entities that trample in all ways the fundamental values of humanity and human life.
Poniższy artykuł zasadza się na hipotezie, iż trzecia wojna światowa jest realną możliwością i prawdopodobnie będzie ona wojną pomiędzy cywilizacjami. Wojna ta, jest wojną z radykalnym międzynarodowym terroryzmem, którego celem jest zmiana porządku w świecie oraz zaszczepienie strachu w obywatelach i rządach państw. S. Huntington zakłada, iż ludzie są w stanie redefiniować swoją identyfikację kulturową, podobnie jak zasady oraz granice własnych cywilizacji. Fenomen tak zwanego Państwa Islamskiego jest szczególnym przykładem takiej zależności. Istnieje kulturowa różnica pomiędzy cywilizacjami wspierającymi islamski terroryzm (które odrzucają prawa jednostek) oraz cywilizacją Zachodu, które wyznają zasady pluralizmu i demokracji. Świat Zachodu od ponad siedmiu dekad jest nieustannie nękany przez międzynarodowy terroryzm, którego szczytem jest fenomen tak zwanego Państwa Islamskiego, które powstając na Bliskim Wschodzie zagraża Europie i nie tylko jej. Trudna światowa wojna, która nadchodzi musi być efektywną odpowiedzią na to zagrożenie. Odpowiedź ta wymaga multi-systemowej strategii, która uderza w ideologię, media, finansowanie, działalność operacyjną (włączając w to identyfikowanie obywateli europejskich, którzy dołączyli do ISIS i zdobyli doświadczenie bojowe i konstruują nowe siatki terrorystyczne na miejscu). Integracja sił i środków, aktywność operacyjna oraz zmiany prawne redukujące wolności osobiste we współpracy z umiarkowanymi muzułmanami, pomogą Zachodowi i Europie pokonać terroryzm, który zagraża fundamentalnym wartościom ludzkości i życia ludzkiego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24814
DOI: 10.14746/ps.2018.1.18
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-NAGAR.pdf449.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.