Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24848
Title: Wpływ polityki regionalnej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-2018
Other Titles: Regional policy in Poland and its impact on shaping the innovative development of the Lubuskie Voivodeship in 1999-2018
Authors: Ostrouch, Tymon
Advisor: Sługocki, Waldemar. Promotor
Keywords: polityka regionalna
regional policy
innowacja
innovation
województwo lubuskie
lubuskie voivodship
rynek pracy
labor market
Issue Date: 2019
Abstract: Wzrost gospodarczy jest postrzegany jako priorytetowy cel każdej nowoczesnej gospodarki. Przez ostatnie stulecia - począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej, temat wzrostu gospodarczego i jego wpływ na społeczeństwo kształtował różne modele ekonomiczne . Chociaż innowacja zawsze była silnie powiązana z zagadnieniem postępu, to jej obecność we wczesnych modelach rozwojowych była rozważana głównie intuicyjnie. Modele rozwoju gospodarczego drugiej generacji zaczęły rozważać jej wpływ w bardziej bezpośredni sposób. Począwszy od pracy Josepha Schumpetera, poprzez różne definicje innowacji przedstawiane przez Podręcznik Oslo, kończąc na rozważaniach teoretycznych wpływu na światową gospodarkę nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej, innowacja staje się coraz ważniejszym elementem w dyskusji na temat rozwoju gospodarczego. Innowacja staje się istotną częścią każdej strategii rozwoju regionalnego wspieranej przez organizacje międzynarodowe i społeczeństwo lokalne. Głównym celem tej pracy jest analiza ewolucji polityki regionalnej w Polsce w latach 1999–2018, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, oraz wpływ tej polityki na wzrost gospodarczy. Autor w swojej pracy koncentruje się na oszacowaniu wpływu innowacji na rynek pracy, statystyk zatrudnienia i ewolucji jakości kapitału społecznego. Badania przeprowadzono w województwie lubuskim na podstawie wybranych sektorów uznanych w strategiach regionalnych za tzw. „inteligentne specjalizacje”. Autor starał się udowodnić, że koncepcja zarządzania innowacjami w regionie jest znacznie szersza i bardziej złożona niż tylko działania koncentrujące się na promocji działalności B + R w przedsiębiorstwach. Ostatecznie we wnioskach końcowych broni hipotezy, że odpowiednia strategia zarządzania innowacjami w regionie powinna współpracować ze skuteczną strategią transformacji społecznej. Pierwsze dwa rozdziały pełnią rolę wprowadzenia do tematu. Pierwszy rozdział opisuje zdarzenia historyczne rozpoczęte w XIX wieku, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego na świecie. Dodatkowo opisano w jaki sposób wzrost gospodarczy zawdzięczano innowacjom w sektorach produkcyjnych. Drugi rozdział omawia zasadność zmian w koncepcji polityki regionalnej w Polsce w okresie przed i po akcesyjnym do Unii Europejskiej. Rozdział trzeci koncentruje się głównym na podstawowym obszarze badawczym i analityczny jakim jest województwo lubuskie. Rozdział rozpoczyna się od szczegółowej charakterystyki obszaru i opisuje wpływ różnych polityk rozwoju regionalnego na województwo w latach 1999-2018. Rozdział czwarty podsumowuje wnioski przedstawione w poprzednich rozdziałach i tworzy merytoryczną i empiryczną weryfikację najczęściej podkreślanego błędu strategii regionalnych, który nierzadko bezkrytycznie wiąże rozwój innowacji z tworzeniem nowych miejsc pracy. Rozdział kończy się sugestią, w jaki sposób przyszłe strategie rozwoju regionalnego powinny podchodzić do aspektów rozwoju społecznego, aby jak najlepiej odpowiadać na przyszłe zmiany na globalnej arenie rynku pracy wywołane przez czwartą falę rewolucji przemysłowej. Praca opisuje wpływ innowacji na zarządzanie regionalne w stale zmieniającym się świecie podatnym na globalne czynniki produkcji. Dodatkowo opisuje zagadnienia związane z rosnącym wpływem informacji na społeczeństwo. Autor przedstawia również dane statystyczne, które wpłynęły na lokalne indeksy zatrudnienia. Dokonał obliczeń, które dowiodły, że odpowiednia strategia zarządzania innowacjami powinna być skoordynowana z odpowiednią strategią rozwoju społecznego.
Economic growth is considered to be the main goal of every modern economy. Through the last centuries– starting from the first industrial revolution, different economic models shaped scientific space on the subject of growth and its impact on society. Although innovation was always associated with the main element of progress, it’s presence was considered more intuitively. Second generation models of the economy grow started to consider its impact in a more direct way. Starting from the work of Joseph Schumpeter, through different definitions of innovation delivered by Oslo Manual, finishing on the upcoming fourth industrial revolution, the influence of innovation is becoming more essential in the discussion on economic development and growth. Innovation becomes to be an essential part of every strategy of regional development supported by international organizations and local society. The main goal of this paper is to analyze the evolution of regional policy in Poland from 1999 till 2018, with extra concentration on Lubuskie Voivodeship, and the influence of this policy on economical grow. The author is focused on estimating how innovation is influencing and affecting the labor market, employment statistics and evolving social capital. The research was done in the Lubuskie Voivodeship based on selected sectors recognized in the regional strategies as “Smart specializations”. The author tried to prove that the concept of innovation management in the region is much wider and complex than just emphasis on the promotion of R&B activities in the enterprises. This should lead to the hypothesis that an appropriate strategy of innovation management in the region should collaborate with an effective strategy for social transformation. First, two chapters of this paper act as an introduction to the subject. The first chapter underlines historical elements that involve world accelerated economical grow started in the XIX centuries, and how this growth was largely attributed to innovation in the productive sectors. The second chapter discusses the legitimacy of change in the concept of regional policy in Poland in the pre-EU accession period. Chapter three is focused on the main analytical research area which is Lubuskie Voivodeship. The chapter starts from a detailed characterization of the area and describes how different regional development policies influenced the region between 1999-2018. Chapter four summarizes the conclusion identified in previous chapters and creates substantive and empirical verification of the most commonly underlined error of regional strategies, that associates the development of innovation with creating new jobs. The chapter ends on suggestion how future strategies should approach aspects of social development to most appropriately respond to future changes on the global stage caused by the fourth wave of the industrial revolution and the need for constant adaptation that this related to. The paper presents the impact of innovation on regional management in a constantly changing environment susceptible to global factors of production. This includes the growing impact of information on society. The author also showed statistical data that have impacted some activities related to employment rates. He made a calculation that has proved that an appropriate innovation management strategy should involve a suitable strategy for social development.
Description: Wydział Nauk Politologicznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24848
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wpływ polityki regionalnej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-2018.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.