Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2494
Title: Polska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego złotego wieku
Other Titles: Dutch Golden Age Painting in Polish Postwar Literature
Authors: Śniedziewska, Magdalena
Advisor: Stankowska-Kozera, Agata. Promotor
Keywords: Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie
Seventeenth-century Dutch painting
Polska literatura powojenna
Polish postwar literature
Mali mistrzowie
Little Dutch Masters
Issue Date: 16-May-2012
Abstract: W pierwszej części pracy doktorskiej przedstawiona została historia recepcji malarstwa holenderskiego złotego wieku w polskiej literaturze powojennej. Recepcja, która zapośredniczona jest w dziewiętnastowiecznej wizji sztuki Niderlandów. Interpretacje polskich pisarzy skonfrontowane zostały z odczytaniami siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego zaproponowanymi przez dziewiętnastowiecznych francuskich pisarzy i krytyków artystycznych. Polscy twórcy w swoich analizach koncentrują się przede wszystkim na gatunkach, które w XIX wieku we Francji uznane zostały za typowo holenderskie: na pejzażu, malarstwie rodzajowym, martwej naturze i portrecie (indywidualnym, zbiorowym i autoportrecie). Te cztery „holenderskie” gatunki wyznaczają kolejne rozdziały pierwszej części rozprawy. Druga część pracy jest rekonstrukcją i analizą nieukończonego tomu esejów Zbigniewa Herberta o XVII-wiecznych malarzach holenderskich, który najprawdopodobniej miał zostać zatytułowany Mali mistrzowie. Bohaterami rozdziałów są szczególnie przez Herberta cenieni mali mistrzowie holenderscy: Willem Duyster, Pieter de Hooch, Hendrick Avercamp, Hercules Segers i Pieter Saenredam.
The first part of the doctoral thesis presents the history of the reception of the Golden Age Dutch painting in the Polish postwar literature; the reception which is mediated in the 19th-century vision of Dutch art. The interpretations made by Polish authors are confronted with the propositions formulated by the 19th-century French writers and art critics. Polish writers in their analyses are concentrated primarily on the genres which in the 19th-century French were recognized as typically Dutch: landscape, genre painting, still life and portrait (individual portrait, group portrait and self-portrait). These four “Dutch” genres determine the four chapters of the first part of the dissertation. The second part is the reconstruction of the unfinished volume of Zbigniew Herbert’s essays about the 17th-century Dutch painters which probably was to be entitled The Little Masters. Each chapter is related to one of the Dutch Little Masters who were especially esteemed by Herbert: Willem Duyster, Pieter de Hooch, Hendrick Avercamp, Hercules Segers and Pieter Saenredam.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2494
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Sniedziewska, Polska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego zlotego wieku.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.