Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24983
Title: Analiza pojęć nawiązujących do relacji chrześcijaństwa z judaizmem rabinicznym w syriackiej anaforze św. Jakuba i hebrajskim tekście Hagady, z uwzględnieniem wybranych dzieł literatury syriackiej
Other Titles: Analysis of the terms related to the Christianity- Judaism relations in Syriac Anaphora of St James Lord’s Brother and Hebrew text of Haggadah, with consideration of chosen Syriac works
Authors: Rucki, Mirosław
Advisor: Abdalla, Michael
Keywords: język syriacki
Syriac
język aramejski
Aramaic
chrześcijaństwo
Christianity
judaizm
Judaism
Asyryjczycy
Assyrians
Issue Date: 2019
Abstract: Rozprawa jest poświęcona analizie słownictwa jednego z ważniejszych dzieł literatury syriackiej jakim jest anafora św. Jakuba Brata Pańskiego, która jest używana w Kościele Syriacko-Ortodoksyjnym Patriarchatu Antiocheńskiego. Analiza dotyczyła powiązań tego tekstu w jego obecnej postaci z aparatem pojęciowym judaizmu rabinicznego, na podstawie tekstu Hagady, odczytywanego w rodzinach żydowskich w czasie świąt Paschy. Do analizy wykorzystano współczesne teksty obu źródeł. W pierwszym rozdziale krótko opisano historię aramejskojęzycznych Kościołów Wschodu, które powstawały i rozwijały się w bezpośrednich kontaktach ze wspólnotami żydowskimi, posługującymi się tym samym językiem. W części drugiej, poświęconej literaturze syriackojezycznej i życiu liturgicznemu wspólnot posługujących się tym językiem, przeanalizowano m.in. dokumenty synodów syriackich z V i VI w. pod kątem pojęć dotyczących jedności i Eucharystii. Część trzecia zawiera szczegółowy opis badanego materiału leksykalnego i analizę porównawczą. Oba źródła przeanalizowano według schematu: (1) jedność, (2) nazwanie Boga Miłosiernym lub Łaskawym, (3) prośba o zmiłowanie, (4) odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga, (5) odwołanie się do miłosierdzia w kontekście przebaczenia. Postawiona teza, że pragnienie jedności w judaizmie i chrześcijaństwie jest powiązane z odwołaniem się do miłosierdzia Bożego i stanowi znaczący element życia modlitewnego, została w pełni udowodniona. Jako wniosek praktyczny opisano działalność fundacji Pro Orient i jej potencjał pojednawczy.
Theses are dedicated to the analysis of lexical material of one of the most important Syriac works, namely, Anaphora of St James, the Lord’s Brother, which is still in use in the Syriac Orthodox Church Antiochian Patriarchate. The analysis was to reveal relations of the today’s Anaphora with terminology of Rabbinic Judaism present in Haggadah recited in Jewish families during the annual Pesach celebration. Comparative analysis of two sources was performed. In the first chapter, short review of the Aramaicspeaking Churches history is presented. These communities emerged and developed in close connection with Jewish groups and shared the similar language with them. The second chapter is dedicated to the Syriac literature and liturgical life. Here, analysis of Syriac synodal documents from 5th and 6th centuries is included, considering the terms related to the unity and Eucharist. The third chapter consists of detailed description of the analyzed lexical material. Both sources were analyzed according to the following pattern: (1) unity, (2) calling God Merciful, (3) asking for God’s mercy, (4) recalling God’s mercy, (5) recalling mercy in the context of absolution. The main thesis, that the desire for unity both in Judaism and in Christianity is closely connected with God’s mercy and constitutes important part of liturgical life, was proved. As a practical conclusion, activity of Pro Orient was described with emphasizing its potential for reconciliation and unity.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/24983
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rucki_Analiza_pojec.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.