Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24988
Title: Samo-asocjacja nowych oligomerów i polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organicznych
Other Titles: Self-assembly of the new types of supramolecular oligomers and polymers based on amino-acid functionalized organic platforms
Authors: Markiewicz, Grzegorz
Advisor: Stefankiewicz, Artur R. Promotor
Keywords: chemia supramolekularna,
supramolecular chemistry
samo-asocjacja
self-assembly
oddziaływania niekowalencyjne
non-covalent interactions
kapsuły wiązań wodorowych
hydrogen-bonded capsules
polimery supramolekularne
supramolecular polymers
Issue Date: 2019
Abstract: Rozprawa doktorska zatytułowana „Samo-asocjacja nowych oligomerów i polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organicznych” obejmuje cykl trzech publikacji prezentujących nowe układy oparte na oddziaływaniach niekowalencyjnych. Pierwsza z prac przedstawia proces niekowalencyjnej samoasocjacji oktamerycznej nanokapsuły, tworzącej się spontanicznie w rozpuszczalnikach chlorowanych poprzez utworzenie 48 międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Oligomer ten wykazuje się nie tylko bardzo wysoką stabilnością termodynamiczną, ale także zdolnością do enkapsulacji cząsteczek fulerenów C60 i C70, przy czym enkapsulacja drugiego z nich jest wysoce preferowana termodynamicznie. Druga z prac opisuje proces samoasocjacji trójwymiarowego polimeru supramolekularnego, tworzącego się dzięki kooperatywnemu działaniu trzech oddziaływań niekowalencyjnych. Polimer ten w ciele stałym wykazuje się właściwościami półprzewodnikowymi typu n, które mogą być sterowane za pomocą wilgotności otoczenia. Ostatnia praca opisuje proces samoasocjacji trzech różnych polimerów supramolekularnych tworzących się z jednego bloku molekularnego. Otrzymane polimery różnią się nie tylko pod względem morfologii supramolekularnej, ale co ważniejsze także pod względem termodynamiki i kinetyki procesu samoasocjacji.
The dissertation entitled “Self-assembly of the new types of supramolecular oligomers and polymers based on amino-acid functionalized organic platforms” is based on the series of three publications about new systems based on non-covalent interactions. The first work describes the non-covalent self-assembly of octameric nanocapsule, which forms spontaneously in chlorinated solvents, and is held together by 48 intermolecular hydrogen bonds. The oligomeric nanocapsule is not only remarkably robust, but also is able to encapsulate fullerenes C60 and C70, wherein the encapsulation of the latter one is highly preferential form the thermodynamic point of view. The second work describes the self-assembly of the three-dimensional supramolecular polymer, held together by the interplay between three types of cooperative non-covalent forces. The polymer obtained in the solid state exhibit humidity sensitive n-type semiconducting properties. The final article describes the self-assembly of three distinct non-covalent supramolecular polymers from a single molecular component. The obtained polymers differ not only in their global morphology, but more strikingly also in the thermodynamics and kinetics of their supramolecular self-assembly process.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/24988
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
G_Markiewicz_Rozprawa_Doktorska.pdf
  Restricted Access
30.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.