Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25117
Title: Działania muzyczno - ruchowe w procesie stymulowania kompetencji emocjonalnych uczniów wyrażonych w języku
Other Titles: Musical and movement activities in the process of stimulating the emotional competencies of students expressed in language
Authors: Kłysz-Sokalska, Natalia
Advisor: Kuszak, Kinga. Promotor
Keywords: emocje
emotion
kompetencje emocjonalne
emotional competencies
działania muzyczne
musical activities
edukacja dziecka
child education
Issue Date: 2019
Abstract: Założeniem pracy jest zweryfikowanie, na ile opracowane i zaproponowane uczniom działania edukacyjne przyjmujące formę programu eksperymentalnego z podstawą formie piosenki, mogą stymulować umiejętności związane z identyfikowaniem emocji własnych i innych ludzi oraz wpływać na kompetencję ich werbalizowania, co z kolei ma sprzyjać budowaniu relacji społecznych. Tego typu kompetencje nie pozostają jedynie umiejętnością nazywania emocji, ale i wpływają na inne obszary kompetencji emocjonalnych i społecznych. Umiejętność wyrażania słowem własnych i cudzych przeżyć wynikających z różnych sytuacji pozwala na ukształtowanie myślenia o emocjach jako o elemencie funkcjonowania w społeczeństwie. To, w jaki sposób są wyrażane może wpływać na relacje z bliższym lub dalszym otoczeniem. Precyzyjne wyrażanie doświadczanych stanów emocjonalnych za pomocą bogatego zasobu języka daje szansę na poczucie bycia wysłuchanym, zrozumianym i zaakceptowanym. Praca została podzielona na trzy części: Część pierwsza została opatrzona tytułem: Teoretyczne podstawy rozprawy. Prowadzona w niej narracja została podzielona na trzy obszary: emocje, język i muzykę. Część druga pracy to założenia metodologiczne badań własnych. Część trzecia pracy to prezentacja wyników badań wraz z ich szczegółową analizą. Podczas analizy przede wszystkim skupiam się na porównaniu wyników uzyskanych w badaniu początkowym i końcowym przez dzieci z grup kontrolnych i eksperymentalnych oraz zaobserwowaniu różnic pomiędzy grupami kontrolnymi a eksperymentalnymi. Na podstawie rezultatów oraz ich analiz podejmuję próbę sformułowania wniosków końcowych, również tych, odnoszących się do praktyki edukacyjnej. Praca uzupełniona została aneksem, w którym zamieszczono, m.in. wzory narzędzi badawczych użytych w badaniu, opis wybranych działań eksperymentalnych realizowanych podczas zajęć w grupach eksperymentalnych oraz zapisy nutowe i słowa wybranych piosenek napisanych na potrzeby badania.
The premise of the work is to verify to what extent the educational activities developed and proposed to the pupils, taking the form of an experimental program with the basis of the song form, can stimulate skills related to identifying emotions of their own and other people and influence their verbalisation competence, which in turn should foster social relations. These types of competences are not just the ability to name emotions, but also affect other areas of emotional and social competence. The ability to express your own and other people's experiences resulting from different situations allows you to shape your thinking about emotions as an element of functioning in society. The way they are expressed can affect relationships with closer or distant surroundings. Precise expression of experienced emotional states with the help of a rich language resource gives a chance for the feeling of being heard, understood and accepted. The work was divided into three parts: The first part was entitled: Theoretical grounds for the dissertation. The narrative conducted in it was divided into three areas: emotions, language and music. The second part of the work is the methodological assumptions of own research. Part three of the work is the presentation of research results along with their detailed analysis. During the analysis, I focus primarily on the comparison of results obtained in the initial and final study by children from control and experimental groups and the observation of differences between the control and experimental groups. Based on the results and their analysis, I attempt to formulate final conclusions, including those relating to educational practice. The work was supplemented with an annex in which, among others, patterns of research tools used in the study, description of selected experimental activities carried out during classes in experimental groups as well as music scores and words of selected songs written for the needs of the study.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25117
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalia Kłysz-Sokalska praca doktorska.pdf
  Restricted Access
77.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.