Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2512
Title: Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989 - 2005
Other Titles: Polish political parties faced with the process of the european integration 1989 - 2005
Authors: Marcinkowski, Tomasz
Advisor: Czachór, Zbigniew. Promotor
Keywords: Unia Europejska
European Union
Partia polityczna
Political party
Integracja europejska
European integration
Supranarodowość
Supranationality
Issue Date: 22-May-2012
Abstract: Celem pracy "Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989-2005" było dokonanie analizy oddziaływania procesu integracji europejskiej na polskie partie polityczne, jak i ukazanie ich miejsca w europejskim systemie politycznym. Proces integracji europejskiej jest procesem współkształto¬wanym przez czynnik partyjny. Jednocześnie organizacje partyjne zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie krajowym znajdują się w obszarze oddziaływania tego procesu. Dotyczy to nie tylko partii z państw członkowskich, ale także z państw stowarzyszonych czy kandydujących. Stosunek do integracji europejskiej i uczestnictwa Polski w tym procesie stał się istotnym elementem porządkującym polski system partyjny. Jednocześnie wraz z postępującym procesem zbliżania Polski do UE stawał się istotnym elementem tożsamości politycznej polskich ugrupowań partyjnych. Polskie partie polityczne od 1989 roku w coraz większym stopniu znajdowały się w polu oddziaływania europejskiego systemu politycznego. Jednocześnie stopniowo wzrastała także świadomość możliwości i konieczności wywierania wpływu na przebieg integracji europejskiej.
The aim of the dissertation "Polish political parties faced with the process of European integration 1989-2005" was to analyse the influence of the process of European integration on Polish political parties and to illustrate their place in the European political system. The process of European integration is shaped by party factors but the party organizations themselves, both on European and domestic level, are in turn influenced by this process. This applies not only to the parties from the member states but to the affiliated and candidate states as well. The attitude towards the European integration and Poland's participation in this process became an important organising element in the Polish political system. As the process of accepting Poland into EU progressed, it became an essential component of political identity of the Polish party groupings. Polish political parties had been increasingly influenced by the European political system since 1989, while at the same time there had been a growing awareness about the possibility and necessity of wielding influence on the course of European integration.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2512
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat T.Marcinkowski na plyte.pdf
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.