Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25131
Title: Korporacje międzynarodowe wobec procesu humanizacji pracy. Przykład L’Oréal Polska Sp. z o.o
Other Titles: Multinational corporations in the face of the process of humanization of work. An example of L’Oréal Polska Sp. z o.o.
Authors: Leszczyński, Dariusz
Advisor: Walkowski, Maciej. Promotor
Keywords: partycypacja
związek zawodowy
Europejska Rada Zakładowa
humanizacja pracy
rada pracowników
participation
trade union
European Works Council
humanization of work
employee council
Issue Date: 2019
Abstract: Dysertacja doktorska zatytułowana: „Korporacje międzynarodowe wobec procesu humanizacji pracy. Przykład L’Oréal Polska Sp. z o.o”, w zamyśle autora stanowi próbę̨ dokonania analizy rozwoju partycypacji pracowniczej w warunkach postępujących procesów globalizacji w korporacji transnarodowej jakim jest L’Oréal Polska Sp.zo.o. Głównym motywem napisania niniejszej dysertacji jest w zasadzie brak tego typu opracowań w polskiej literaturze przedmiotu, który ukazywałaby w sposób wyczerpujący i kompleksowy schemat tworzenia wszystkich podmiotów pracowniczych, posiadających legitymację do aktywnego uczestnictwa w procesie humanizacji pracy i ich udziału w wybranych formach partycypacji społecznych. Rozprawa doktorska wpisuje się w obszar wartościowych i niezwykle istotnych kwestii politologicznych, społecznych i nauk pokrewnych, nie tylko ze względu na nowe horyzonty poznawcze w niej zawarte, wynikające z badań przeprowadzonych przez autora, na tle wnikliwej analizy literatury przedmiotu, ale także i przede wszystkim, ze względu na próbę̨ ukazania synergii pomiędzy wszystkimi parterami społecznymi uczestniczącymi w procesie partycypacji pracowniczej.
Doctoral dissertation titled “Multinational corporations in the face of the process of humanization of work. An example of L’Oréal Polska Sp. z o.o” in the author’s intention is an attempt to analyze the development of employee participation in the conditions of ongoing globalization processes in multinational corporation such as L'Oréal Polska Sp. zo.o. The main reason for writing this dissertation is the lack of similar studies on this topic in the Polish literature, which would show in a comprehensive manner the creation of all employee entities that have the legitimacy to actively participate in the process of humanization of work and their participation in selected forms of social participation. The doctoral dissertation constitutes a part of an area of valuable and extremely important political, social and related issues, not only because of the new cognitive horizons included in the dissertation, which result from research carried out by the author, against the background of a thorough analysis of the subject literature, but also and above all, due to the attempt to show the synergy between all social partners participating in the employee participation process.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/25131
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dariusz_Leszczynski_Korporacje międzynarodowe wobec procesu humanizacji pracy. Przyklad Loreal Po.pdf
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.