Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25155
Title: Prawa dziecka a władza rodzicielska. Przekonania i doświadczenia młodzieży oraz jej rodziców
Other Titles: The children's rights and the parental power. Beliefs and experience of teenagers and their parents
Authors: Dyrdół, Małgorzata
Advisor: Muszyńska, Ewa. Promotor
Keywords: prawa dziecka
children's rights
prawa osobiste
personal rights
władza rodzicielska
parental authority
przekonania
beliefs
doświadczenia
experiences
Issue Date: 2019
Abstract: Przedmiotem analiz teoretycznych i badań empirycznych prezentowanych w dysertacji są wiedza, przekonania oraz doświadczenia młodzieży i jej rodziców, odnoszące się władzy rodzicielskiej i do praw dziecka - w szczególności trzech praw osobistych: prawa do wyrażania własnych poglądów, prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz prawa do wolności od przymusu i przemocy. Teoretyczną podstawą koncepcji badań empirycznych jest opracowanie, w którym, w kolejnych jego rozdziałach uwzględniono: problematykę praw dziecka; ich rozumienie, klasyfikacje i źródła; rozumienie, składniki i zasady sprawowania władzy rodzicielskiej; jej powiązanie z prawami dziecka oraz ważną z uwagi na podmioty badań, charakterystykę funkcjonowania rodziny, której członkiem jest dorastające dziecko. W badaniach empirycznych przeprowadzonych na próbie 246 osób w okresie dorastania i 216 rodziców, posłużono się kwestionariuszami ankiety. Zaprezentowane w dysertacji wyniki tych badań, ich analiza oraz wnioski dotyczą: wiedzy i przekonań młodzieży i jej rodziców na temat praw dziecka i władzy rodzicielskiej, sposobu rozumienia praw osobistych i władzy rodzicielskiej przez młodzież i jej rodziców, doświadczeń rodziców dotyczących poszanowania przez nich praw osobistych ich dziecka, doświadczeń młodzieży odnoszących się do respektowania przez rodziców jej praw osobistych oraz doświadczeń rodziców związanych ze stosowaniem przez nich władzy rodzicielskiej.
The subject of theoretical analyses and empirical research presented in the dissertation is the knowledge, beliefs and experience of young people and their parents regarding parental authority and the rights of the child, in particular the three personal rights: the right to express one's own opinions, the right to freedom of thought, conscience and religion and the right to freedom from coercion and violence. The theoretical basis for the concept of empirical research is a study in which, in the following chapters, the following are included: the issue of children's rights; their understanding, classification and sources; understanding, components and principles of parental authority; its connection with children's rights and the characteristics of the functioning of a family of which the growing child is a member. In the empirical studies carried out on a sample of 246 persons in adolescence and 216 parents, questionnaires were used. The results of the research presented in the dissertation, their analysis and conclusions concern: knowledge and beliefs of young people and their parents regarding the rights of the child and parental authority, understanding of personal rights and parental authority by young people and their parents, experiences of parents regarding their respect for the personal rights of their child, experiences of young people regarding the respect by parents of their personal rights and experiences of parents regarding the use of parental authority.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25155
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Małgorzata Dyrdół.pdf
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.