Polityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
European Union policy towards the issue of energy poverty in some selected Member States
Abstract
Temat niniejszej rozprawy doktorskiej brzmi: „Polityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich”. Celem rozprawy była identyfikacja polityki Unii Europejskiej w obszarze ubóstwa energetycznego oraz sposobów przeciwdziałania zjawisku w ramach polityki publicznej państw oraz całej struktury Unii Europejskiej. Praca doktorska ma charakter badawczo-analityczny oraz studialno-systemowy. Część badawczo-analityczna poświęcona została ocenie skali ubóstwa energetycznego oraz ocenie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności. Część studialno-systemowa pracy objęła analizę dotychczasowego stanu problemu ubóstwa energetycznego w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej oraz analizę stosowanych narzędzi politycznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych wspierających wychodzenie z ubóstwa energetycznego. W pracy skorzystano również z częściowej analizy instytucjonalno- prawnej. Problematyka ubóstwa energetycznego jest tematyką stosunkowo nową, i niewiele poświęcono jej uwagi w naukach politycznych i prawnych. Tematyka bardziej opisywana jest bardziej w naukach społecznych i ekonomicznych jako problem ubóstwa. Jednak niedawno została zauważona również przez polityków oraz międzynarodowe organizacje. W związku z tym pojawia się coraz więcej aktów prawnych sugerujących przeciwdziałanie problemowi ubóstwa energetycznego.
The topic of this doctoral dissertation is: "European Union policy towards the issue of energy poverty in some selected Member States". The author of this doctoral dissertation aims to identify the European Union policy in the field of energy poverty and methods to counteract this phenomenon under the public policy of the individual Member States and the entire structure of the European Union. The doctoral dissertation is of a research-analytical nature and study-systemic in its character. The research-analytical part of the paper focusses on an dissection of energy poverty, evaluation of its scale and socio-economic standing of the population. The study-systemic part of the paper covers an analysis of the current state of energy poverty in Poland and some selected European Union countries and an analysis of political, legal, organisational and economic tools applied to support getting people out of energy poverty. This paper is also based on a partial institutional-legal analysis. The issue of energy poverty is a relatively new one, with little attention paid to it in political and legal sciences. This subject matter is described more in social and economic sciences as a problem of poverty. However, nowadays it has been noticed by politicians and international organisations as well. As a result, an increasingly number of legal regulations have been enacted to tackle this issue.
Description
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Sponsor
Keywords
ubóstwo energetyczne, energy poverty, polityka Unii Europejskiej, European Union policy, efektywność energetyczna, energy efficiency, polityka klimatyczno-energetyczna, climate and energy policy, odnawialne źródła energii, renewable energy sources
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License