Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25157
Title: Polityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich
Other Titles: European Union policy towards the issue of energy poverty in some selected Member States
Authors: Górska, Anna
Advisor: Kwiatkiewicz, Piotr. Promotor
Keywords: ubóstwo energetyczne
energy poverty
polityka Unii Europejskiej
European Union policy
efektywność energetyczna
energy efficiency
polityka klimatyczno-energetyczna
climate and energy policy
odnawialne źródła energii
renewable energy sources
Issue Date: 2019
Abstract: Temat niniejszej rozprawy doktorskiej brzmi: „Polityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich”. Celem rozprawy była identyfikacja polityki Unii Europejskiej w obszarze ubóstwa energetycznego oraz sposobów przeciwdziałania zjawisku w ramach polityki publicznej państw oraz całej struktury Unii Europejskiej. Praca doktorska ma charakter badawczo-analityczny oraz studialno-systemowy. Część badawczo-analityczna poświęcona została ocenie skali ubóstwa energetycznego oraz ocenie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności. Część studialno-systemowa pracy objęła analizę dotychczasowego stanu problemu ubóstwa energetycznego w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej oraz analizę stosowanych narzędzi politycznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych wspierających wychodzenie z ubóstwa energetycznego. W pracy skorzystano również z częściowej analizy instytucjonalno- prawnej. Problematyka ubóstwa energetycznego jest tematyką stosunkowo nową, i niewiele poświęcono jej uwagi w naukach politycznych i prawnych. Tematyka bardziej opisywana jest bardziej w naukach społecznych i ekonomicznych jako problem ubóstwa. Jednak niedawno została zauważona również przez polityków oraz międzynarodowe organizacje. W związku z tym pojawia się coraz więcej aktów prawnych sugerujących przeciwdziałanie problemowi ubóstwa energetycznego.
The topic of this doctoral dissertation is: "European Union policy towards the issue of energy poverty in some selected Member States". The author of this doctoral dissertation aims to identify the European Union policy in the field of energy poverty and methods to counteract this phenomenon under the public policy of the individual Member States and the entire structure of the European Union. The doctoral dissertation is of a research-analytical nature and study-systemic in its character. The research-analytical part of the paper focusses on an dissection of energy poverty, evaluation of its scale and socio-economic standing of the population. The study-systemic part of the paper covers an analysis of the current state of energy poverty in Poland and some selected European Union countries and an analysis of political, legal, organisational and economic tools applied to support getting people out of energy poverty. This paper is also based on a partial institutional-legal analysis. The issue of energy poverty is a relatively new one, with little attention paid to it in political and legal sciences. This subject matter is described more in social and economic sciences as a problem of poverty. However, nowadays it has been noticed by politicians and international organisations as well. As a result, an increasingly number of legal regulations have been enacted to tackle this issue.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/25157
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska-Anna Górska.pdf
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.