Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25163
Title: Towarzystwo Tomasza Zana w Wielkopolsce w latach 1920-1939
Other Titles: Association of Tomasz Zan in Greater Poland in years 1920-1939
Authors: Kopczyńska, Izabella
Advisor: Konieczka-Śliwińska, Danuta. Promotor
Keywords: Wielkopolska
Greater Poland
Towarzystwo Tomasza Zana
Association of Tomasz Zan
dwudziestolecie międzywojenne
interwar period
organizacje młodzieżowe
self-education
samokształcenie
youth of organization
Issue Date: 2019
Abstract: Niniejsza dysertacja poświęcona jest działalności organizacji młodzieży o nazwie Towarzystwo Tomasza Zana, funkcjonującej w szkołach średnich na terytorium Wielkopolski w latach 1920-1939. W pracy tej opisano genezę Towarzystwa na przełomie XIX i XX wieku i jego działalność przed 1918 roku, z uwzględnieniem reaktywacji w 1920 roku. Następnie przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania tej organizacji w polskim systemie oświaty, uwzględniając występujące w okresie międzywojennym nurty wychowania narodowego i państwowego. Praca koncentruje się na zobrazowaniu struktury i organizacji wewnętrznej TTZ oraz na działalności samokształceniowej realizowanej w kołach naukowych, a także na działalności wydawniczej. Jednym z celów pracy jest sporządzenie wykazów członków Towarzystwa oraz przedstawienie ich biogramów, by ukazać wpływ organizacji na kształcenie młodzieży. W dysertacji przedstawiono także listę nauczycieli sprawujących funkcję opiekunów tego Towarzystwa i ukazano ich oddziaływanie na członków organizacji. Przeprowadzone badania pozwalają na poznanie losów organizacji Towarzystwa Tomasza Zana oraz jej roli w samokształceniu i wychowaniu młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Presented thesis is devoted to the activity of the youth organization called Association of Tomasz Zan, functioning in secondary schools in Greater Poland, in the years 1920-1939. This paper describes the genesis of this Association at the turn of the 19th and 20th centuries and its activity before 1918, including the reactivation in 1920. Next, the conditions for the functioning of this organization in the Polish educational system are presented, taking into account the national and state educational trends occurring in the interwar period. This work focuses on illustrating the structure and internal organization TTZ and on self-education activities carried out in scientific circles, as well as on publishing activities. One of the aim the work is to draw up a list of the Association's members and to present their biographies in order to illustrate the influence of the organization on the education of young people. This dissertation presents a list of teachers acting as guardians of the Association and shows their influence on members of the organization. The research conducted allows us to learn about the history of the Association of Tomasz Zan and its role in self-education and education of young people in the interwar period.
Description: Wydział Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25163
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat mgr Izabella Kopczyńska.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.