Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25224
Title: Antroponimia złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku. Studium socjoonomastyczne
Other Titles: Anthroponymy of Poznan Goldsmith of the 16th to 18th centuries: a socio-onomastic study
Authors: Nowak-Pasterska, Ewa
Advisor: Sieradzki, Andrzej. Promotor
Keywords: onomastyka
onomastics
antroponimia
anthroponymy
cech złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku
guild of Poznań goldsmiths of the 16th to 18th centuries
Issue Date: 2019
Abstract: Praca opisuje antroponimię złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku zgodnie z założeniami onomastyki kulturowej. Materiał antroponimiczny, będący podstawą rozprawy, pochodzi z ksiąg cechu złotników poznańskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Praca dzieli się na część opisową i słownik nazwisk wraz z aneksem. W rozdziale pierwszym nakreślono tło kulturowe przeprowadzonego w pracy badania antroponomastycznego. Następnie omówiono metodologię i stan badań oraz wykorzystane źródła. W kilku rozdziałach poświęconych analizie i interpretacji materiału onomastycznego poświęcono uwagę takim zagadnieniom jak: sposoby identyfikowania złotników w księgach cechu, budowa nazwisk złotników, właściwości pisowni i gramatyka nazwisk, typologia nazwisk, funkcjonowanie nazwisk polskich i niemieckich, interferencje polskiego i niemieckiego systemu antroponimicznego. Szczegółowo omówiono też imiona złotników. Słownik prezentuje dwieście form nazwisk, opracowanych interdyscyplinarnie – cytuje się w nim materiał źródłowy, wskazuje odniesienia do staropolskich, średniopolskich i współczesnych opracowań antroponimii, charakteryzuje cechy indywidualne nazwisk, wyjaśnia ich etymologię i motywację, podaje informacje biograficzne o złotnikach, zaczerpnięte z prac z zakresu historii i historii sztuki oraz opracowane na podstawie przebadanych materiałów archiwalnych.
The dissertation describes the anthroponymy of Poznań goldsmiths of the 16th to the 18th centuries according to the assumptions of cultural onomastics. The anthroponymous material underlying the dissertation comes from the Poznań goldsmiths guild books from the State Archives in Poznań. The PhD thesis is divided into a description part and a dictionary of names. The first chapter outlines the cultural background of the anthroponomastic study carried out in the study. Next, the methodology, state of research and sources are presented. In several chapters attention is given to such issues as: ways to identify goldsmiths in the guild's books, structure of goldsmiths names, spelling features and grammar of names, typology of names, functioning of Polish and German names, interference of Polish and German anthroponymous systems. The first names of goldsmiths were also discussed in detail. The dictionary presents two hundred forms of names which were developed interdisciplinary - source material is cited in it; references to Old Polish, Medium Polish and contemporary studies of anthroponymy are indicated; individual features of surnames are characterized, their etymology and motivation are explained. The dictionary provides biographical information about goldsmiths taken from works in the field of history and art history and developed on the basis of tested archival materials.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/25224
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska_tom 1_E.Nowak-Pasterska.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open
Praca doktorska_tom 2_E.Nowak-Pasterska.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.