Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25240
Title: Model oskarżania w polskim postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Other Titles: Model of prosecution n Polish proceedings concerning fiscal offences and fiscal misdemeanours
Authors: Owsicka, Dobrochna
Advisor: Paluszkiewicz, Hanna. Promotor
Issue Date: 2019
Abstract: Prawo karne skarbowe jest szczególną dziedziną prawa z pogranicza nauki prawa penalnego i prawa finansowego. Do jego zadań należy ochrona interesów finansowych Skarbu Państwa i innych podmiotów poprzez ściganie przestępczości podatkowej oraz celnej. Aby jednak mógł być osiągnięty cel stawiany materialnemu prawu karnemu skarbowemu konieczne jest pewne działanie oskarżyciela publicznego, na które składa się konstruowanie i wnoszenie do sądu skargi zasadniczej w sprawach karnych skarbowych i popieranie ich przed sądem. Czynności te tworzą model oskarżania. Model oskarżania w sprawach karnych skarbowych różni się od modelu przyjętego przez ustawodawcę w postępowaniu karnym zwyczajnym, w którym oskarżanie realizuje zawsze jeden oskarżyciel publiczny.W postępowaniu karnym skarbowym charakterystyczna jest aktywność przed sądem dwóch oskarżycieli publicznych obok siebie, tworzących dualizm oskarżycielski. W pracy stan ten został nazwany koegzystencją lub współuczestnictwem oskarżycieli publicznych.Z uwagi na powiązanie prawa karnego skarbowego z prawem finansowym, ustawodawca zdecydował się powierzyć realizację funkcji oskarżania oskarżycielom szczególnym w postaci finansowych organów postępowania przygotowawczego. Praca ma na celu opisanie modelu dualistycznego oskarżania i wskazanie, czy i jak specyficzny układ po stronie oskarżycielskiej wpływa na zakres uprawnień poszczególnych oskarżycieli.
Fiscal criminal law is a particular field of law which combines the disciplines of penal law and financial law. Its purpose is not the protection of values such as human life or property right. Its tasks include protection of financial interests of the State Treasury, local government units and the European Union through prosecution of tax and customs crimes. However, in order to achieve the objective set for the fiscal penal law, it is necessary to perform certain [reliable] actions of a public prosecutor, consisting in constructing and filing a bill of indictment in fiscal criminal cases, as well as appearance/bringing an action before the court. Such action is just the accusing process, and the scheme set out in the Fiscal Penal Code is a model of accusation. This scheme is different from the one used in ordinary criminal proceedings (typical in cases of common/petty offences such as murder or theft). In ordinary criminal proceedings, one public indicter, most often a prosecutor, carries out the accusation procedure, although other authorities are also permitted by law to act. What is characteristic in fiscal penal proceedings, it is the appearance of two public prosecutors simultaneously before the court acting jointly. In the elaboration this status is named coexistence or co-participation of public prosecutors.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25240
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat_owsicka.pdf
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.