Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25252
Title: Zajęcie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym
Other Titles: Seizure of remuneration for work in enforcement proceedings
Authors: Kuchta, Damian
Keywords: egzekucja
enforcement
postępowanie egzekucyjne
enforcement proceedings
wynagrodzenie za pracę
remuneration for work
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 181-194
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania rozbieżności zachodzących pomiędzy przepisami postępowania egzekucyjnego a przepisami prawa pracy w zakresie pojęcia wynagrodzenia za pracę. W niniejszym opracowaniu poddano analizie dwa główne świadczenia, tj. periodyczne wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenie za prace zlecone, a nadto egzekucje z wynagrodzenia prowizyjnego, nagrody, premii, zysku, udziału w funduszu zakładowym oraz szereg innych świadczeń wchodzących w skład egzekucyjnego wynagrodzenia za pracę. W artykule przywołano poglądy zaprezentowane w doktrynie oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego.
This article is an attempt to present the discrepancies between the provisions of the enforcement proceedings and the provisions of the labour law concerning the remuneration for work. The paper analyses two main benefits, i.e. periodical remuneration for work and remuneration for commissioned works, as well as the enforcement of commission-based remuneration, awards, bonuses, profit, share in the company fund and a number of other benefits included in the remuneration for work under enforcement. The article refers to the views presented in the doctrine and judicial decisions, especially of the Supreme Court.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25252
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_KUCHTA.pdf284.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.