Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25312
Title: Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgii O’Keeffe
Other Titles: American Modernism in Art. Criticism Devoted to Georgia O’Keeffe’s Art
Authors: Rosiejka, Karolina Anna
Advisor: Jakubowska, Agata. Promotor
Keywords: modernizm
modernism
amerykański modernizm
american modernism
O’Keeffe
krytyka artystyczna
art criticism
płeć
gender
Issue Date: 2019
Abstract: Przedmiotem niniejszej pracy jest dyskurs o amerykańskim modernizmie, funkcjonujący w obrębie krytycznej recepcji prac amerykańskiej abstrakcjonistki Georgii O’Keeffe w latach dwudziestych XX wieku. Jej celem jest refleksja nad wpływem rozumienia sztuki O’Keeffe, jako nietypowej kobiecej uczestniczki ówczesnej zmaskulinizowanej rzeczywistości, na formułowanie przez krytykę artystyczną poglądów o nowoczesności Stanów Zjednoczonych. Zamierzeniem tej pracy jest także rewizja poglądów na temat funkcjonowania malarki w rzeczywistości artystycznej i miejsca w niej jej prac. W pracy wykorzystywana jest teorię działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa oraz model analizy tekstów Ruth Wodak. Przeprowadzone analizy, pokazują że wątek płci żywo wpływał na formowanie się dyskursu o amerykańskiej nowoczesności. Był on rozwijany na płaszczyźnie dyskursywnej, za sprawą namysłu nad źródłami nowoczesnej amerykańskiej tożsamości i dyskusji o sposobach oddziaływania nowej sztuki. Zjawisko amerykańskiego modernizmu kształtowały także fenomeny pozadyskursywne: imigracja do Stanów Zjednoczonych, fascynacja psychoanalizą i polityczne równouprawnienie kobiet. Obraz kobiecości, wyłaniający się z przeprowadzonych analiz jest obrazem zanurzonym w stereotypach. Fetyszyzowana była zdolność kobiet do wydawania na świat potomstwa, delikatność, subtelność czy umiejętność łączenia elementów o przeciwstawnej naturze. Kobiecość O’Keeffe traktowana była przez piszących pozytywnie, co przeczy ustaleniom badaczek zajmujących się recepcją prac O’Keeffe. Żeńskość służy wskazaniu pozytywnych walorów sztuki kobiety i obaleniu zastanych przez piszących negatywnych konotacji wobec tego co kobiece.
The thesis analyses the discourse on American Modernism functioning within the critical reception of the works of an American abstract painter Georgia O’Keeffe in the 1920s. The aim of the dissertation is to reflect on how the understanding of O'Keeffe as an atypical artist in the masculinised reality of her time influenced the views on modernity in the United States articulated by art critics. The thesis also aims to revise some concepts regarding the painter’s presence in the artistic world and the position of her artwork therein. The study is based on Jürgen Habermas’ theory of communicative action and Ruth Wodak’s textual analysis model. In result, of analysis the theme of gender can be perceived as an important element in forming the concept of American Modernism. It was developed on a discursive level by reflecting on the sources of modern American identity and the ways modern art may reverberate. American Modernism was also shaped by non-discursive phenomena: immigration to the United States, fascination with psychoanalysis and women's political equality. The image of femininity emerging from the conducted analyses is immersed in stereotypes. The fetishized features of women were their motherhood, tenderness, subtlety and the ability to combine elements of an opposing nature. O'Keeffe's femininity was treated positively by the critics, which contradicts the findings of some female researchers of O'Keeffe's work. The category of femininity served to highlight the positive qualities of female art and to refute negative connotations associated with the feminine encountered by the authors.
Description: Wydział Nauk o Sztuce
URI: http://hdl.handle.net/10593/25312
Appears in Collections:Doktoraty (WNoS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Rosiejka, doktorat.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.