Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBakare, Najimdeen-
dc.contributor.authorToor, Minahil R.-
dc.date.accessioned2020-01-20T08:57:25Z-
dc.date.available2020-01-20T08:57:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 43-58.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25326-
dc.description.abstractCompetition amongst great powers is not new in international politics. It has traditionally been the driving force for the creation and collapse of empires and states. In the 19th–20th centuries, the British Empire established its dominion in the world over and maintained an uncontested global supremacy. To secure Britain’s global dominance, in 1904, Sir Halford Mackinder dazed the world with his heartland theory. Ever since then, the theory remains one of the most discussed geopolitical theories. The article does not pretend or oblivious of the heaps of criticism Mackinder’s theory has received over several decades, it nonetheless, em- ploys the theory in the context of the contemporary international political environment, with particular reference to the happenings around the Indian Ocean, Persian Gulf, and Arabian Sea. So therefore, the point of analysis here centres around the applicability of the theory and the implications posed by Mackinderian geographical rationalisation in formulating foreign policy around what the article considers as the contemporary pivot area – the Indian Ocean. Through the theoretical understanding of Mackinder’s thesis, the article argues that the Indian Ocean and its adjoining seas corridors and Straits are ‘pivot areas’ potential enough to gener- ate competition amongst regional and global powers. The new ‘pivot areas’ is enormously endowed with natural resources and is the major energy highway(s), upon which global economies are dependent. The article concludes by arguing that a complex power competition (CPC) is brewing along the neo-pivot region.pl
dc.description.abstractZjawisko konkurencji między wielkimi mocarstwami nie jest w polityce międzynarodowej niczym nowym. Konkurencja zawsze napędzała powstawanie i upadki imperiów i państw. W XIX–XX wieku Imperium Brytyjskie zapewniło sobie światową dominację i utrzymało niekwestionowaną supremację globalną. Aby zapewnić dalszą globalną dominację Wielkiej Brytanii, w 1904 roku Sir Halford Mackinder zadziwił świat swoją teorią „heartlandu”, któ- ra pozostaje jedną z najczęściej dyskutowanych teorii geopolitycznych. Zdając sobie sprawę z głębokiej krytyki, jakiej przez kilka dziesięcioleci poddawano teorię Mackindera, artykuł wy- korzystuje ją jednak w kontekście współczesnego międzynarodowego środowiska polityczne- go, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w rejonie Oceanu Indyjskiego, Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego. Dlatego też analiza koncentruje się tutaj na możliwościach zastosowania teorii i implikacjach wynikających z racjonalizacji geograficznej Mackindera w formułowaniu polityki zagranicznej wokół tego, co artykuł uważa za współcześnie kluczowy obszar (pivot area) – Ocean Indyjski. Teoretyczna interpretacja tezy Mackindera dowodzi, że Ocean Indyjski i sąsiednie korytarze morskie i cieśniny są „kluczowymi obszarami”, których siła stymuluje konkurencję między potęgami regionalnymi i światowymi. Nowe „obszary kluczowe” są nie- zwykle bogate w zasoby naturalne i stanowią główne szlaki energetyczne, od których zależą gospodarki globalne. Artykuł kończy konkluzja, że w nowym regionie kluczowym wykluwa się kompleksowa konkurencja energetyczna (complex power competition (CPC)).pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectMackinder’s Heartland theorypl
dc.subjectIndian Oceanpl
dc.subjectcomplex power competitionpl
dc.subjectgeoeconomicspl
dc.subjectgeo-politicspl
dc.subjectgeo-militarypl
dc.subjectteoria Heartlandu Mackinderapl
dc.subjectOcean Indyjskipl
dc.subjectzłożona konkurencja energetycznapl
dc.subjectgeoekonomiapl
dc.subjectgeopolitykapl
dc.subjectgeobezpieczeństwopl
dc.titleRevisiting Mackinder’s Heartland Theory: Identifying The Emergence of a Complex Power Competiton in the Indian Ocean Regionpl
dc.title.alternativePrzegląd teorii Heartlandu Mackindera: Stwierdzenie powstania zjawiska kompleksowej konkurencji energetycznej w regionie Oceanu Indyjskiegopl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2019.1.3-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-02.pdf650.2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.