Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25327
Title: Civilizational Structure of Regional Integration Organizations
Other Titles: Struktura cywilizacyjna organizacji integracji regionalnej
Authors: Sardak, Sergii
Radziyevska, Svitlana
Prysiazhniuk, Yuriy
Keywords: civilization
local civilization
regional integration organization
country
disintegration
cywilizacja
cywilizacja lokalna
organizacja integracji regionalnej
kraj
dezintegracja
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 59-79.
Abstract: The paper advances a new comprehensive complex approach to the investigation of the civili- zational aspects in the development of regional associations of countries. The research starts with the overview of historical dimensions of the civilizational approach and the contribution of the founding scholars to its development. It continues with the analysis of the scientific and methodological input of the followers and the critics of this approach. The authors suggest their theoretical approach to the identification of the modern local civi- lizations according to six parameters: natural, biological, technical, economic, social, and gov- erning. The civilizational affiliation of countries and the civilizational structure of major 17 regional associations of countries are identified. The results demonstrate that some regional groups have been more homogeneous in terms of civilizational composition, others – less homogeneous, which does not interfere with their dynamic development. However, the logic of the historical dynamics of human development indicates the inevitability of changing the current situation through prolonged civilizational conflicts resulting in significant changes in the global social dynamics and the civilizational structure of the world and of regional associations of countries. The identification of the civilization structure of countries and regional associations contrib- utes to the rational decision-making in the areas of international economic relations and to the formation of the integration/disintegration policies on the national and regional levels. It is predicted that from 2030 global social dynamics will undergo a fundamental break- through that will radically change the civilizational structure of the world and regional unions of countries.
Artykuł przedstawia nowe kompleksowe podejście do badania aspektów cywilizacyjnych w rozwoju regionalnych stowarzyszeń międzypaństwowych. Na początku artykułu dokonano przeglądu historycznych wymiarów podejścia cywilizacyj- nego i wkładu naukowców będących jego założycielami w jego rozwój. W dalszej części nastę- puje analiza wkładu naukowego i metodologicznego zwolenników i krytyków tego podejścia. Autorzy sugerują teoretyczne podejście do określenia współczesnych cywilizacji lokalnych z zastosowaniem sześciu parametrów: przyrodniczego, biologicznego, technicznego, ekono- micznego, społecznego i zarządzania. Sklasyfikowano cywilizacyjną przynależność krajów i strukturę głównych 17 regionalnych stowarzyszeń międzypaństwowych. Wyniki pokazują, że niektóre grupy regionalne są bardziej jednorodne pod względem cy- wilizacyjnym, zaś inne mniej, co nie zakłóca ich dynamicznego rozwoju. Logika historycznej dynamiki rozwoju ludzkości wskazuje jednak na konieczność zmiany obecnej sytuacji będącej wynikiem długotrwałych konfliktów cywilizacyjnych, powodujących znaczące zmiany w glo- balnej dynamice społecznej i strukturze cywilizacyjnej świata oraz regionalnych stowarzyszeń państw. Określenie struktury cywilizacyjnej krajów i ich regionalnych stowarzyszeń przyczynia się do racjonalizacji procesu decyzyjnego w obszarach międzynarodowych stosunków gospodar- czych oraz do kształtowania polityki integracji/dezintegracji na poziomie krajowym i regional- nym. Przewiduje się, że po 2030 r. globalna dynamika społeczna ulegnie fundamentalnemu prze- łomowi, który radykalnie zmieni strukturę cywilizacyjną świata i regionalne związki międzypaństwowe.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25327
DOI: 10.14746/ps.2019.1.4
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-03.pdf442.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.