Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25329
Title: The Conceptual Approach to the Development of Methodologies for the Assessment of Security Environment
Other Titles: Podejście koncepcyjne do rozwoju metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa
Authors: Syrotenko, Аnatolii
Keywords: security environment
geopolitical interests
national interests
national security
threats
global processes
local processes
risk
identification of processes
środowisko bezpieczeństwa
interesy geopolityczne
interesy narodowe
bezpieczeństwo narodowe
zagrożenia
procesy globalne
procesy lokalne
ryzyko
identyfikacja procesów
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 93-100.
Abstract: The main conceptual approaches to the development of a security environment evaluation meth- odology that would provide more skilled processing of information circulating in a security en- vironment but not fixed during monitoring are considered. The method contains 14 main blocks, which carry analytical, logical, expert comparative and other procedures with the information received from the security environment in relation to destructive processes, phenomena, dan- gers, threats, as well as conditions in which the implementation of national interests takes place. The novelty of the procedures introduced is a comparison of facts, events detected during moni- toring of global and local processes, sorting of events, facts, dangers, threats, etc., on the basis of which identification of geopolitical and other interests of other states is carried out, detection of misinformation, information coverage of various kinds of manipulations and psychological effects. The procedure of projecting events, facts, dangers, threats on the trajectory of global and local processes allows predicting the dynamics of global and local processes, providing information-time and security support for global and local processes, and assessing the risks of detected destructive phenomena and processes allows timely adjusting the parameters of the in- formation – time and security support of global, local and other processes and make managerial decisions in the system of providing the national and military security more reasonably.
Artykuł omawia główne koncepcyjne podejścia do opracowania metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa, która zapewniłaby sprawniejsze przetwarzanie informacji krążących w środo- wisku bezpieczeństwa, ale nie pochodzących z monitoringu. Metoda obejmuje 14 głównych bloków, w ramach których procedury analityczne i logiczne, porównania eksperckie i inne prze- prowadzane są na informacjach otrzymanych ze środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do procesów destrukcyjnych, zjawisk, niebezpieczeństw, zagrożeń, a także warunków realizacji interesów narodowych. Nowością wprowadzonych procedur jest porównanie faktów i zdarzeń wykrytych podczas monitorowania procesów globalnych i lokalnych, klasyfikacja zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw, zagrożeń itp., na podstawie których określane są interesy geopolityczne i inne państw, identyfikuje się dezinformację oraz informacje przekazywane na temat różnego rodzaju manipulacji i skutków psychologicznych. Procedura prognozowania zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw i zagrożeń na trajektorii procesów globalnych i lokalnych pozwala przewidywać dynamikę tych procesów, zapewnia szybko dostępną informację i wspieranie ich bezpieczeństwa, oraz ocenę ryzyka wykrytych zjawisk destrukcyjnych, co pozwala na sprawne dostosowywanie parametrów czasu informacji i wsparcie bezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji w systemie zapewniania bezpieczeństwa narodowego i wojskowego w sposób bardziej racjonalny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25329
DOI: 10.14746/ps.2019.1.6
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-05.pdf337.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.