Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25334
Title: Dilemmas Related to the Poland’s Participation in the Chinese Belt and Road Initiative
Other Titles: Dylematy związane z uczestnictwem Polski w chińskiej inicjatywie Belt and Road
Authors: Tomaszewska, Paula
Pohl, Artur
Keywords: the Belt and Road Initiative
BRI
China
Poland
the New Silk Road
Inicjatywa Pasa i Drogi
Chiny
Polska
Nowy Jedwabny Szlak
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 161-179.
Abstract: The aim of the article is to show the dilemmas related to the Poland’s participation in the Chi- nese Belt and Road Initiative. The theory behind the paper is that the Belt and Road Initiative has divided the mainstream of public discourse into two main threads: an optimistic option – one that sees opportunities in the participation in the initiative – and a pessimistic one, high- lighting the threats to the security of the Polish state. The authors will answer the following research questions: how is the BRI presented in the Polish public discourse? What are the main opportunities and challenges resulting from Poland’s accession to the initiative? A desk research analysis of all types of Polish-Chinese relations will also be conducted.
Celem artykułu jest ukazanie dylematów i postaw polskiego rządu związanych z uczestnictwem w chińskiej inicjatywie Belt and Road. Tezą pracy jest twierdzenie, że inicjatywa Belt and Road podzieliła główny nurt dyskursu publicznego na dwa główne wątki: opcję o optymistycznym nastawieniu – dostrzegającą szanse partycypacji w tej inicjatywie oraz dyskurs pesymistyczny – ukazujący zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Autorzy odpowiedzą na nastę- pujące pytania badawcze: jak BRI jest przedstawiana w polskim dyskursie publicznym? Jakie są główne szanse i wyzwania wynikające z przystąpienia Polski do inicjatywy? Dokonana zostanie także analiza danych zastanych wszelkiego rodzaju płaszczyzn relacji polsko-chińskich.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25334
DOI: 10.14746/ps.2019.1.11
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-10.pdf342.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.