Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25344
Title: Selected Aspects of Iran’s Hydrological Security
Other Titles: Bezpieczeństwo hydrologiczne Iranu – wybrane aspekty
Authors: Sakson-Boulet, Anna
Keywords: Iran
hydrological security
water security
water stress
water shortages
ecological security
bezpieczeństwo hydrologiczne
bezpieczeństwo wodne
stres wodny
niedobory wody
bezpieczeństwo ekologiczne
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 335-350.
Abstract: The main objective of this paper is to analyze Iran’s hydrological security and to verify the hypothesis that the low level of Iran’s hydrological security is one of the country’s most important ecological threats. An attempt to answer the following research questions is made using the quantitative method, decision-making method and institutional and legal analysis: (1) what water resources does Iran have, and are citizens suffering from a shortage of water?; (2) is the management of groundwater, closed reservoirs and rivers sustainable?; (3) do the actions of the Iranian authorities safeguard the hydrological security of the state? The analysis of the factors of Iran’s water security carried out in this paper leads to the conclusion that this country is facing a serious ecological crisis resulting from shrinking fresh water resources.
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa hydrologicznego Iranu i weryfikacja następującej hipotezy: niski poziom bezpieczeństwa hydrologicznego stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń ekologicznych tego państwa. Przy wykorzystaniu metody ilościowej, decyzyjnej i analizy instytucjonalno-prawnej podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) jakimi zasobami wodnymi dysponuje Iran i czy obywateli dotykają niedobory tego surowca?; (2) czy zarządzanie wodami podziemnymi, zbiornikami zamkniętymi i rzekami odbywa się w sposób zrównoważony? (3) czy działania irańskich władz zapewniają bezpieczeństwo hydrologiczne państwa? Analizowane w artykule komponenty bezpieczeństwa wodnego Iranu prowadzą do wniosku, że państwo to stoi w obliczu poważnego kryzysu ekologicznego wynikającego z kurczących się zasobów wody słodkiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25344
DOI: 10.14746/ps.2019.1.21
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-20.pdf392.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.