Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25347
Title: Non-Governmental Organizations as Actors of Ukrainian Politics of Memory
Other Titles: Organizacje pozarządowe jako aktorzy ukraińskiej polityki pamięci
Authors: Kornievskyy, Oleksandr
Rozumnyi, Olexii
Keywords: non-governmental organizations
politics of memory
memory policy
Ukraine
organizacje pozarządowe
polityka pamięci
Ukraina
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 379-391.
Abstract: The article investigates the role of non-governmental organizations as subjects (actors) of Ukrainian politics of memory, as well as the mechanisms used by them to influence the forma- tion of the historical memory of Ukrainian society. The authors resort to comparative qualita- tive research, using an empirical-interpretative version of the method of studying specific cases (case study). The objects of analysis are: the Center for the Study of the Liberation Movement, “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, and the Babyn Yar Holocaust Memorial Center. The results of the study indicate that NGOs are actively influencing the process of form- ing the historical memory of Ukrainian society. Methods of such influence can be both direct (through various educational activities) and indirect (through interaction with state institutions responsible for the implementation of national memory policy). The effectiveness of this influence is determined by such important factors as the availability of sponsors with significant financial means and/or lobbyists in government agencies and institutions that are part of the state memory policy infrastructure.
Artykuł bada rolę organizacji pozarządowych jako podmiotów (aktorów) ukraińskiej polityki pamięci, a także stosowane przez nich mechanizmy wpływające na kształtowanie pamięci historycznej społeczeństwa ukraińskiego. Autorzy stosują porównawcze badania jakościowe, wykorzystując empiryczno-interpretacyjną wersję metody badania konkretnych przypadków (studium przypadku). Przedmiotami analizy są: Centrum Badań Ruchu Wyzwolenia, Ukraiński Instytut Badań nad Holokaustem „Tkuma” oraz Centrum Pamięci o Holokauście Babyn Yar. Wyniki badań wskazują, że organizacje pozarządowe aktywnie wpływają na proces kształtowania pamięci historycznej społeczeństwa ukraińskiego. Wpływ ten może być wywierany za- równo metodami bezpośrednimi (poprzez różnorodne działania edukacyjne), jak i pośrednimi (poprzez interakcje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie krajowej polityki pamięci). Skuteczność tego wpływu zależy od tak ważnych czynników, jak dostępność sponsorów dysponujących znacznymi środkami finansowymi i/lub lobbystów w agencjach rządowych i instytucjach będących częścią infrastruktury polityki pamięci państwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25347
DOI: 10.14746/ps.2019.1.24
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-23.pdf288.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.