Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25406
Title: Okoliczności i postawa NATO wobec polityki militarnej Rosji na Ukrainie
Other Titles: Circumstances and attitude of NATO towards Russia’s military policy in Ukraine
Authors: Jureńczyk, Łukasz
Keywords: NATO
Rosja
Ukraina
aneksja Krymu
wojna w Donbasie
NATO
Russia
Ukraine
annexation of Crimea
war in Donbass
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 115-128.
Abstract: Przedmiotem analizy są okoliczności i postawa NATO wobec polityki militarnej Rosji na Ukrainie. W artykule omówiono zagadnienia takie jak relacje między NATO i Rosją po zimnej wojnie, relacje między NATO i Ukrainą po zimnej wojnie oraz reakcja Sojuszu na politykę militarną Rosji na Ukrainie. Artykuł ma dać odpowiedź na pytanie czy reakcja NATO była odpowiednia i wystarczająco zdecydowana, żeby zabezpieczyć przed Rosją państwa wschodniej flanki NATO, skutecznie zniechęcić ją do prowokacji wobec członków Sojuszu oraz zmusić do zmiany polityki wobec Ukrainy? Działania podjęte przez NATO w odpowiedzi na politykę militarną Rosji na Ukrainie koncentrują się na wzmocnieniu bezpieczeństwa i potwierdzeniu gotowości do kolektywnej obrony członków Sojuszu. Pomoc Ukrainie ma charakter wtórny i ograniczony, a jej skala jest niewystarczająca, aby zmusić Rosję do zmiany polityki wobec tego państwa. Wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do kryzysu w relacjach między Rosją i NATO, jak również zmniejszyły szansę Ukrainy na przyjęcie do Sojuszu.
The subject of the analysis are the circumstances and attitude of NATO towards the military policy of Russia in Ukraine. The article discusses issues such as relations between NATO and Russia after the Cold War, relations between NATO and Ukraine after the Cold War and the Alliance’s response to Russia’s military policy in Ukraine. The article is intended to answer the question of whether NATO’s response was appropriate and sufficiently determined to protect NATO’s eastern flank states from Russia, effectively discourage it from provoking members of the Alliance and force it to change its policy towards Ukraine? Actions taken by NATO in response to Russia’s military policy in Ukraine focus on strengthening security and confirming the readiness to collective defense of Alliance members. Assistance to Ukraine is of a secondary and limited nature, and its scale is insufficient to force Russia to change its policy towards that country. The events in Ukraine led to a crisis in relations between Russia and NATO, as well as reduced the chances of Ukraine to join the Alliance.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25406
DOI: 10.14746/rie.2019.13.8
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-JURENCZYK.pdf277.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.