Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25430
Title: Muzyka popularna w dyskursie elit w obszarze muzykologii brytyjskiej i amerykańskiej
Other Titles: Popular music in the discourse of elites in the field of British and American musicology
Authors: Rzeczkowska, Daria
Advisor: Moraczewski, Krzysztof. Promotor
Keywords: muzyka popularna
popular music
muzykologia semiologiczna
musicological semiology
American new musicology
amerykańska nowa muzykologia
metodologia badania muzyki
music research methodology
Issue Date: 2019
Abstract: Praca analizuje badania muzyki popularnej w ramach muzykologii amerykańskiej i brytyjskiej łącząc dwie perspektywy. Z jednej strony analizowane są narzędzia wykorzystywane przez badaczy z punktu widzenia ich skuteczności w ujawnianiu treści, znaczeń i wartości wiązanych z muzyką popularną, zwłaszcza przez jej twórców i zaangażowanych odbiorców. Drugą przyjmowaną perspektywą jest relacja powstała w spotkaniu dyscypliny współtworzącej dyskurs elitarny z praktykami wywodzącymi się oraz w różnym stopniu nadal funkcjonującymi w przestrzeni trywializacji, wykluczenia czy oporu. W tym celu przeprowadzona zostaje analiza języka i narzędzi stosowanych w badaniu "muzyki popularnej", która umożliwia rekonstrukcję obrazu przedmiotu badanego. Kluczowym pojęciem, które zostaje poddane krytyce, jest sam termin "muzyka popularna". Rozprawę kończy propozycja alternatywnego spojrzenia na przedmioty badania kryjące się w analizowanym dyskursie za pojęciem "muzyka popularna".
The work analyzes popular music research in American and British musicology combining two perspectives. On the one hand, the tools used by researchers are analyzed from the point of view of their effectiveness in revealing the content, meanings and values associated with popular music, especially by its creators and engaged audiences. The second perspective adopted is the relationship created in the meeting of the discipline that co-creates the elite discourse with practices originating and to varying degrees still functioning in the space of trivialisation, exclusion or resistance. To this end, an analysis of the language and tools used in the study of "popular music" is carried out, which allows reconstruction of the image of the subject being studied. The key concept that is criticized is the term "popular music" itself. The dissertation ends with a proposal for an alternative view of the research subjects hidden behind the term "popular music" in the discussed discourse.
Description: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/25430
Appears in Collections:Doktoraty (WAiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzyka popularna w dyskursie elit w obszarze muzykologii brytyjskiej i amerykańskiej.pdf
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.