Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25431
Title: Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną
Other Titles: Socio-cultural aspects of the functioning of families with adults with intellectual disabilities
Authors: Koperski, Łukasz
Advisor: Mamzer, Hanna. Promotor
Keywords: niepełnosprawność intelektualna
intellectual disability
funkcjonowanie rodzin
family functioning
system wsparcia
support system
Issue Date: 2019
Abstract: Praca doktorska jest próbą odpowiedzi na główny problem badawczy: jak przebiega funkcjonowanie rodzin z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną? Funkcjonowanie zostało zdefiniowane jako dynamiczny proces osadzony w kontekście społeczno-kulturowym, konstruowany przez interakcje z aktorami społecznymi, uwzględniający nadawanie znaczeń otaczającej je rzeczywistości. Funkcjonowanie rodziny analizuję w ujęciu symbolicznego interakcjonizmu, koncentrując się na konstruowaniu wyobrażenia o sobie i otaczającej rzeczywistości, przypisywaniu wartości określonym obiektom i procesom. Proces funkcjonowania rodzin został zbadany za pomocą trzyczęściowej ramy analitycznej. Po pierwsze uwzględniony został kontekst czasowy, któremu rodziny nadają znaczenie - przestrzeń doświadczenia i horyzont oczekiwania (wymiar horyzontalny), odnoszące się do przeszłości (w oparciu o posiadane doświadczenia: “jak było?”, “co i dlaczego było ważne?”), teraźniejszości (działania, sytuacje i procesy dokonujące się w czasie rzeczywistym: “jak jest?”, “co i dlaczego to jest ważne?”) i przyszłości (wizualizacja funkcjonowania rodziny: “jak będzie?”, “dlaczego to będzie ważne?”). Po drugie, analizie zostały poddane wybrane obszary funkcjonowania rodzin (wymiar wertykalny): podejmowane działania, zachodzące procesy w obrębie rodziny i poza nią, doświadczane sytuacje oraz nadawanie im znaczeń w określonym momencie biograficznym. Po trzecie, przyjęta rama analityczna uwzględniała kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania rodzin i sfery oddziaływań społecznych na poziomie mikrospołecznym, mezospołecznym i makrospołecznym.
The doctoral dissertation is an attempt to answer the main research problem: how is the functioning of families with adults with intellectual disabilities? Functioning was defined as a dynamic process embedded in a socio-cultural context, constructed by interacting with social actors, taking into account the giving of meanings to the surrounding reality. I analyze the functioning of the family in terms of symbolic interactionism, focusing on constructing the image of themself and the surrounding reality, assigning values to specific objects and processes. The process of family functioning was examined using a three-part analytical framework. First of all, the time context was taken into account, which families give meaning - the space of experience and the horizon of expectation (horizontal dimension), referring to the past (based on their experience: "how was it?", "What and why was it important?"), The present (activities, situations and processes taking place in real time: "how is it?", "what and why is it important?") and the future (visualization of the functioning of the family: "how will it be?", "why will it be important?"). Secondly, selected areas of family functioning (vertical dimension) were analyzed: actions taken, processes occurring within and outside the family, situations experienced and giving them meanings at a given biographical moment. Thirdly, the analytical framework adopted took into account the socio-cultural context of family functioning and the sphere of social interactions at the microsocial, mesosocial and macrosocial levels.
Description: Wydział Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25431
Appears in Collections:Doktoraty (WS)
Doktoraty 2010-2020 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska - Ł. Koperski.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.