Doktoraty (WS)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  "Should I stay or should I go?" Wzorce normatywne migracji i osiadłości wśród migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku
  (2023) Kluszczyńska, Marta; Podemski, Krzysztof. Promotor; Salamońska, Justyna. Promotor pomocniczy
  Głównym celem badania była konstruktywistyczna analiza normatywnych wymiarów postrzegania i praktykowania mobilności i osiadłości na przykładzie migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku. Zastosowana metodologia: podłużne badania jakościowe, realizowane w formie trzech fal wywiadów, oparte na istotnym komponencie biograficznym, z siedemdziesięcioma osobami zamieszkującymi najróżniejsze miejsca na świecie, pozwoliły na uzyskanie zróżnicowanego materiału empirycznego. Analiza z wykorzystaniem teorii ugruntowanej umożliwiła przedstawienie materiału empirycznego z dwóch głównych perspektyw. Po pierwsze – z perspektywy klasowej – poprzez zastosowanie koncepcji kapitałów Pierre'a Bourdieu, co umożliwiło analizę zróżnicowania wzorców normatywnych i postaw w zakresie strategii migracyjnych i osiedleńczych, możliwości i warunków różnicujących. Po drugie – odwołując się do koncepcji biegu życia – co pokazało, jak normy migracyjne i osiedleńcze zmieniają się zależnie od wieku i faz cyklu życia. Perspektywa redefinicji normatywnych włączona do koncepcji habitusu pozwoliła przeanalizować i opisać normatywną zmienność i zróżnicowanie mobilności i osiadłego trybu życia, źródła norm, a także zjawisko pracy normatywnej. Praca normatywna ma miejsce, gdy społecznokulturowe wzorce oczekiwań, które określają przebieg indywidualnej biografii, nie odpowiadają indywidualnym potrzebom, postawom, planom i praktykom. Wzorce te stają się bardziej wyraziste, a ich redefinicje wiążą się z przekształcaniem, włączaniem lub (częściowym) odrzucaniem. Funkcjonowanie w świecie charakteryzującym się wielością wzorców normatywnych oznacza, że część pracy normatywnej obejmuje również wybór wzorców i ich wzajemne przeciwstawianie. Ważnym elementem towarzyszącym pracy normatywnej może być poczucie dysonansu normatywnego, gdy realizowane normy nie odpowiadają dyspozycjom wynikającym z habitusu. Praca normatywna może przybierać formę nagłych przewrotów normatywnych, gdy postawy i normy są zmieniane w krótkim czasie, lub powolnych przemian w habitusie. W każdym przypadku można jednak zaobserwować próby dostosowania nowych norm związanych z osiadłością i mobilnością do ważnych wartości i innych współistniejących systemów normatywnych, takich jak role płciowe lub normy związane z wiekiem. The main objective of the research was a constructivist analysis of the normative aspects of contemporary perceptions and practices of mobility and sedentarism on the example of multiple migrants from Poland after 1989. Applied methodology: longitudinal qualitative research, realized through three waves of interviews, based on a significant biographical component, with seventy people residing in the most diverse places of the world, allowed to obtain diverse empirical material. Analysis with the use of grounded theory made it possible to describe the empirical material from two main perspectives. The first – from the class perspective – by applying Pierre Bourdieu's concept of capitals, made it possible to describe the variation in normative patterns and attitudes of migration and settlement strategies, opportunities and differentiating conditions. The second – referring to the concept of the life course – showed how migratory and sedentary norms change in terms of age and life cycle phases. Normative redefinitions incorporated within the concept of habitus made it possible to analyze and describe normative differentiation in mobility and sedentarism, sources of norms, as well as the phenomenon of normative work. Normative work occurs when socio-cultural patterns of expectations that define the course of individual biography do not correspond to individual needs, attitudes, plans and practices' Such patterns become more distinctive and their redefinitions involve transforming, incorporating or (partially) rejecting them. Functioning in a world with multiple normative patterns means that part of normative work also involves selecting patterns and contrasting them with each other. An important element accompanying normative work can be a sense of normative dissonance, when the norms realized do not correspond to the dispositions and I norms derived from the habitus. Normative work can take the form of sudden normative overturns, when attitudes and norms are changed in a short period of time, or slow changes in the habitus. In each case, however, one can see attempts to align new norms related to sedentarism and mobility with important values and other co-existing normative regimes, such as gender roles, norms or age-related norms.
 • Item
  Postawy młodzieży pogranicza wobec rówieśników z zagranicy. Polsko-rosyjskie wymiany szkolne w świetle teorii kontakty Gordona W. Allporta
  (2023) Dunai, Iuliia; Podemski, Krzysztof. Promotor; Kokociński, Maciej. Promotor pomocniczy
  Głównym tematem rozprawy są postawy młodzieży polskiej i rosyjskiej oraz ich przemiany będące skutkiem wymian młodzieżowych. Szczególne znaczenie zostało przypisane określeniu wpływu warunków kontaktu zawartych w hipotezie sformułowanej przez Gordona Allporta. Założenie polega na tym, że sposób organizacji wymian ma bezpośredni wpływ na ich uczestników, na chęć nawiązania kontaktów, a także prowadzi do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych oraz współwyznacza stopień potencjalnej zmiany postaw w stosunku do przedstawicieli innych krajów. W celu uzyskania rzetelnych wyników w badaniach zastosowano kombinację metod ilościowych i jakościowych. Pytania badawcze zostały podzielone według trzech kryteriów: pierwsze dotyczyło źródeł wiedzy o innym państwie, stereotypów narodowych oraz dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami; drugim kryterium analizy było pogranicze, procesy zachodzące na tym terenie i ich wpływ na lokalną społeczność; ostatnie kryterium analizy wiązało się z głównym zagadnieniem niniejszej rozprawy, a mianowicie z tym, jak zastosowanie warunków hipotezy kontaktu wpłynęło na uczestników wymiany oraz jakie dodatkowe elementy oddziaływały na skuteczność realizacji tego wydarzenia. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się udowodnić istotną rolę warunków zaproponowanych przez Gordona Allporta na przebieg wymiany. Ale też ujawniono dodatkowe czynniki mające wpływ na sukces wymiany, takie jak wprowadzenie zajęć integracyjnych, zaangażowanie nauczycieli czy wartość bliskości kulturowej. Wspólnie spędzony czas przyczynił się do zmniejszenia dystansu społecznego w wymiarze mikrostrukturalnym, najważniejszym dla socjalizacji młodzieży i kształtowania postaw. Można stwierdzić, że wymiana wpłynęła na zmianę postaw zarówno w stosunku do uczestników wymiany, jak i do całego społeczeństwa innego kraju. Obecnie zarówno wymiany młodzieżowe pomiędzy Polską a Rosją, jak i opisane wyniki badań mają już wymiar historyczny. Materiały badawcze zbierano i analizowano w innej niż obecna sytuacji politycznej między oboma krajami. Ale przeprowadzone badania nie tracą swojej wartości i nie ma wątpliwości, że wyniki pracy będą przydatne w dalszej perspektywie. Wymiany młodzieżowe i inne podobne przedsięwzięcia mają duże znaczenie dla obszarów pogranicznych. Kiedy nadejdzie czas odbudowywania więzi i poszukiwania wspólnych tematów, wówczas informacje uzyskane w trakcie badań będą pomocne w działaniach na rzecz odnowienia relacji między społecznościami obu państw. The main subject of the dissertation is the attitudes of Polish and Russian youth and their transformations resulting from youth exchanges. Particualar importance has been given to determining the impact of the contact conditions contained in the hypothesis formulated by Gordon Allport. The assumption is that the way the exchanges are organized has a direct impact on their participants, on their willingness to establish contacts, and also leads to the development of intercultural competences and co-determines the degree of potential change in attitudes towards representatives of other countries. In order to obtain reliable results, the research used a combination of quantitative and qualitative methods. The research questions were divided according to three criteria: the first concerned the sources of knowledge about another country, national stereotypes and social distance between the participants; the second criterion of analysis was the borderland, the processes taking place in the area and their impact on the local community; the last criterion of analysis was related to the main issue of this dissertation, namely, how application of the conditions of the contact hypothesis affected the participants of the exchange and what additional elements influenced the effectiveness of the implementation of this event. Through the research conducted, it was possible to prove the important role of the conditions proposed by Gordon Allport on the course of the exchange. But additional factors affecting the success of the exchange were also revealed, such as the introduction of integration activities, the involvement of teachers and the value of cultural proximity. The time spent together contributed to the reduction of social distance in the microstructural dimension, the most important for the socialization of young people and the formation of attitudes. It can be said that the school exchanges have changed attitudes, both towards the exchange participants and towards the whole society in another country. At present, both the youth exchanges between Poland and Russia and the research results described are already historical. The research materials were collected and analyzed in a different political situation between the two countries than the current one. But the research conducted does not lose its value, and there is no doubt that the results of the work will be useful in the future. Youth exchanges and other similar ventures are of great importance for border areas. When the time comes to rebuild ties and seek for common themes, then the information obtained from the research will be helpful in efforts to renew relations between the communities of the two countries.
 • Item
  Sposoby wykorzystania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki
  (2023) Madej, Kacper; Jakubowska, Honorata. Promotor
  Z perspektywy rywalizacji sportowej, ciało staje się narzędziem, za pomocą którego zawodniczki rywalizują w ramach mieszanych sztuk walki (MMA). Sposób jego przekształcania i rozwijania bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz wysokiego statusu w polu dyscypliny. Tradycyjne wzory kobiecości odnoszące się do społecznie aprobowanych wizerunków kobiecego ciała, w dużej mierze mogą stać w sprzeczności ze specyficznymi dla uprawiania MMA strategiami jego modyfikowania. Głównym celem dysertacji jest zidentyfikowanie i szczegółowe zbadanie charakterystycznych sposobów wykorzystywania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki. Praca dostarcza danych empirycznych w czterech wymiarach: 1) analizy pola MMA z perspektywy kontekstów (rozumianych zgodnie z teorią Bernarda Lahire'a), w których występują zawodniczki, 2) identyfikacji i eksploracji sposobów i strategii transformacji i prezentacji ciała przez zawodniczki MMA na różnych etapach kariery sportowej, 3) identyfikacji i eksploracji zasad i norm społecznych dotyczących ciał sportowców wynikających z logiki pola MMA, oraz sposobów, w jakie wpływają one na działania zawodniczek w poszczególnych kontekstach, 4) identyfikacji i eksploracji wpływu różnych typów aktorów z otoczenia społecznego sportowców, na sposoby i strategie przekształcania ich ciał. From a competitive sports perspective, one's body becomes the tool through which female athletes compete in the mixed martial arts (MMA). The traditional patterns of femininity that relate to socially approved representations of the female body, can largely contradict the strategies for modifying the body which are specific to the practitioners of MMA. The main objective of the dissertation is to identify and explore in detail the characteristic patterns of use of the embodied stock of dispositions and competencies by women professionally participating in MMA. The dissertation provides empirical data in four dimensions: 1) analysis of the MMA field from the perspective of the contexts (understood according to Bernard Lahire's theory) in which the athletes occur, 2) identification and exploration of the practices and strategies of body transformation and presentation by female MMA athletes at different stages of their sporting careers, 3) identification and exploration of social rules and norms concerning athletes' bodies, resulting from the logic of the MMA field, and how they influence sportswomen's practices within particular contexts, 4) identification and exploration of the influence of different types of actors from the athletes’ social environment on the ways and strategies of transforming their bodies.
 • Item
  Do kogo należy sprawczość? Perspektywa socjologii relacyjnej i badanie architektury
  (2023) Włodarek, Mateusz; Jakubowska, Honorata. Promotor
  Głównym problemem badawczym podejmowanym w rozprawie jest próba odpowiedzi na pytanie, gdzie w architekturze zlokalizowana jest sprawczość. Czy sprawczość należy przypisać tylko architektowi – którego pracę utożsamia się z gestem kreacji – czy może wszystkim aktorom, zarówno tym ludzkim, jak i nie-ludzkim, biorącym udział w procesie tworzenia i utrzymywania obiektu. Praca koncentruje się wokół trzech celów badawczych: 1) zrozumienie procesualnego charakteru architektury; 2) wskazanie jak dystrybuowana jest sprawczość w procesie projektowania; 3) sprawdzenie empirycznej przydatności pojęcia sprawczości dystrybuowanej. The main research problem addressed in the dissertation is an attempt to answer the question of where agency is located in architecture. Should agency be attributed only to the architect - whose work is identified with the gesture of creation - or perhaps to all actors, both human and non-human, involved in the process of creating and maintaining an object? The project focuses on three research objectives: 1) to understand the processual nature of architecture; 2) to show how agency is distributed in the design process; 3) to test the empirical applicability of the concept of distributed agency.
 • Item
  Sztuka i nauki społeczne. Współczesne relacje oraz ich uwarunkowania
  (2023) Małkowicz, Zofia; Krajewski, Marek. Promotor
  Głównym problemem badawczym podejmowanym w rozprawie jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki charakter mają relacje łączące współczesną sztukę i nauki społeczne. Pracy badawczej towarzyszą trzy główne cele: 1) rekonstrukcja przemian w obrębie studiowanych relacji w kontekście europejskim w perspektywie uwarunkowań historycznych i współczesnych; 2) uporządkowanie i rozwinięcie koncepcji interdyscyplinarności; 3) identyfikacja, usystematyzowanie oraz analiza współczesnych form współdziałania pomiędzy sztuką i naukami społecznymi. Rozprawa składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna obejmuje: 1) rekonstrukcję historycznych porządków społecznych; 2) opis koncepcji interdyscyplinarności; 3) analizę „interdyscyplinarnych” predyspozycji i strategii wpisujących się w logiki działania nauk społecznych oraz współczesnej sztuki; 4) problematykę współczesnych kontekstów interdyscyplinarnych związków między nimi; 5) analizę stanu badań na temat przedsięwzięć łączących sztukę i nauki społeczne. Na część empiryczną składa się: 6) omówienie metodologii badań empirycznych oraz przebieg badania CAWI; 7) przedstawienie wyników badań dotyczących specyfiki przedsięwzięć łączących sztukę i nauki społeczne; 8) analiza motywacji towarzyszących autorom projektów oraz problemów i ograniczeń, na jakie ich działania napotykają; 9) opis modeli multi- inter- i transdyscyplinarnej współpracy występujących w badanych projektach.
 • Item
  Kultura ubóstwa w warunkach kryzysu i gentryfikacji centrum miasta. Przypadek poznańskiego osiedla Święty Łazarz
  (2021) Jachowska, Julia; Lisiecki, Stanisław. Promotor
  Gentryfikację najprościej można zdefiniować jako proces napływu przedstawicieli klasy średniej do zdegradowanych fizycznie i społecznie obszarów miejskich. Napływ gentryfierów i wnoszone przez nich nowe jakości powodują „uszlachetnienie” przestrzeni, co przekłada się na wzrost cen nieruchomości i wysokość czynszów. W efekcie najsłabsze ekonomicznie kategorie mieszkańców zostają zmuszone do relokacji. W warunkach polskich, w skutek niedoboru mieszkań socjalnych, taka prosta wymiana mieszkańców nie zawsze jest możliwa, przez co polska gentryfikacja często przybiera formę gentryfikacji hamowanej, powodującej koegzystencję w jednej przestrzeni reprezentantów odmiennych kategorii społecznych i tarcia kulturowe. Taka sytuacja ma miejsce m. in. w przestrzeni poznańskiego administracyjnego osiedla Święty Łazarz, która to przestrzeń stała się głównym obszarem analizy zawartej w dysertacji. Sama zaś analiza odwołuje się do (1) opisu problemu koegzystencji przestrzennej przedstawicieli kultury ubóstwa i przedstawicieli kultury dominującej zamieszkujących współcześnie w obrębie osiedla oraz (2) poprzez dokonanie porównań z okresem lat 90-tych służy wskazaniu przyczyn, dla których koegzystencja odmiennych kategorii społecznych przebiega w określony sposób. Dopełnieniem rozważań jest epilog, odwołujący się do sytuacji dzielnicy Centre-Ville-Saint-Denis we Francji, gdzie wobec napływu imigrantów- reprezentantów kultury ubóstwa można zaobserwować analogiczne problemy, które opisane zostały w kontekście poznańskiego osiedla.
 • Item
  Dorosłe rodzeństwo - między wspólnotą a różnorodnością doświadczeń. Strategie konstruowania i podtrzymywania relacji przyjacielskiej
  (2021) Nymś-Górna, Agnieszka; Żurek, Aldona. Promotor
  Relacja między rodzeństwem jest złożonym i dynamicznym konstruktem. Rodzeństwo wchodzi ze sobą w rozmaite interakcje na każdym etapie życia. Osoba, która posiada rodzeństwo zyskuje wsparcie i możliwość czerpania z doświadczeń brata lub siostry, co będzie miało wpływ na zdolności adaptacyjne oraz skuteczność podejmowanych działań. Z drugiej strony rodzeństwo musi zmierzyć się z problemami wynikającymi z relacji i ambiwalentnymi emocjami. Relacje podlegają zmianie we wczesnej dorosłości. Pojawiają się nowe obowiązki, kontakt staje się rzadszy, ale świadomość posiadania brata lub siostry pozostaje. Niniejsza rozprawa obejmuje problematykę relacji między rodzeństwem na etapie wczesnej dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem zaprzyjaźnienia. Relacje wewnątrzrodzinne mają wpływ na funkcjonowanie mezo- i makrostruktur społecznych, dlatego podejmowanie ich analizy jest istotne poznawczo. Relacje nie powstają w próżni, lecz w określonej czasoprzestrzeni i kulturowo-społecznym kontekście. Ze względu na to, że rodzeństwo uczestniczy prawie w każdej sferze życia człowieka, relacje te stają się ważnym elementem indywidualnej biografii. Nie tylko rodzice, ale także bracia i siostry wyposażają młodego człowieka w określone postawy i kompetencje. Praca składa się z czterech części: dwóch rozdziałów teoretycznych, metodologicznego, analizy wyników przeprowadzonych badań oraz podsumowania.
 • Item
  Religijność i moralność katolików wiejskich. Studium socjologiczne na przykładzie Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Świerznie.
  (2021) Jamniak, Bartosz; Baniak, Józef. Promotor
  Rozprawa jest poświęcona religijności i moralności katolików wiejskich. W celu określenia ich obecnego stanu, przeprowadzono ilościowe i jakościowe badania empiryczne. Pierwszą, a zarazem główną metodą był sondaż z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, w którym pytania skupiły się na kilku wymiarach: deklaracjach wierzeń i praktyk religijnych, wiedzy religijnej, wierzeniach, praktykach, stosunku do Kościoła instytucjonalnego, wspólnoty parafialnej i duchowieństwa, doświadczeniach religijnych i moralności. W kolejnym etapie przeprowadzono wywiady pogłębione, podczas których badani mogli wyjaśnić różne aspekty własnej religijności. Dla dodatkowej weryfikacji prowadzono obserwacje podczas nabożeństw i ważnych wydarzeń religijnych. Ostatnią wykorzystaną metodą była wtórna analiza danych statystycznych pozyskanych z kancelarii parafialnej. Praca zawiera dziesięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały omówione założenia teoretyczne i metodologiczne. Pozostałe rozdziały są szczegółowym omówieniem badań empirycznych, każdy z nich jest poświęcony innemu wymiarowi religijności. Wyniki badań wskazują, że religijność badanych katolików pozostaje na wysokim poziomie, ale w niektórych parametrach jest nierówna, przez co nie zawsze spełniają oni wymagania stawiane im przez Kościół. Rozbudowane, wieloletnie badania pozwoliły stworzyć przynajmniej szczątkowy obraz współczesnej religijności i moralności katolików wiejskich.
 • Item
  Ceremonia zapalania latarni, mechanizm formowania "nas" (Izraelczyków)
  (2020) Hacohen, Anita – Hanna; Isański, Jakub. Promotor
  Podsumowanie - Mechanizm ceremonii zapalania latarni w celu formowania „my” (Izraelczycy). Badanie dotyczy recepcji ceremonii zapalania latarni i jej wpływu na poczucie „my”, tożsamości wspólnotowej, wśród młodych obywateli Izraela. Badanie bada rytuał i jego szersze konteksty społeczne. Wyniki badań pozwolą na wskazanie elementów ceremonii, które są ważne dla młodych ludzi oraz zidentyfikowanie uczuć, jakie wywołuje w nich ceremonia. Badania mogą również pomóc decydentom i organizatorom ceremonii w zrozumieniu, jakie zasoby należy zainwestować, aby zmaksymalizować ich skuteczność. Ponadto sama ceremonia została zbadana jako zjawisko kulturowe, nie opisywane dotąd w literaturze. Główne pytanie badawcze brzmiało: Czy ceremonia zapalania latarni stanowi skuteczny mechanizm utrwalający poczucie „my” u Izraelczyków, w dwóch grupach młodych ludzi - przed i po odbyciu służby wojskowej. Badania jakościowe wykorzystują podejście mieszane i obejmują narzędzia jakościowe - pogłębione wywiady telefoniczne, a także narzędzia ilościowe. Wśród najważniejszych wniosków z badania należy wymienić: wskazanie skuteczności ceremonii zapalania latarni i jej wpływu na wzmocnienie poczucia „my” dwóch badanych grup. Wskazują na znaczenie elementów narodowo-narodowych, które tworzą część rytuału „ceremonialno-kanonicznego”, który ukształtował się dzięki kultywowaniu: pamięci poległych, śpiewie hymnu narodowego, podniesieniu flagi narodowej podczas tej uroczystości. Dla młodzieży przed i po odbyciu służby wojskowej uroczystość jest skutecznym mechanizmem utrwalającym i wzmacniającym tożsamość narodowo-izraelską, solidarność społeczną oraz wartości kultury izraelsko-żydowskiej. Wzmacniają one izraelską dumę narodową i poczucie „my” młodych ludzi. Zachowanie ceremonii jest dużym wyzwaniem ze względu na siły działające wokół niej, globalną kulturę, które dyktują wizualny i rozrywkowy język, który grozi przekształceniem ceremonii w ogromną arenę rozrywkową, tracąc tym samym swoją istotę, jak i osłabiając jej wpływ.
 • Item
  Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną
  (2019) Koperski, Łukasz; Mamzer, Hanna. Promotor
  Praca doktorska jest próbą odpowiedzi na główny problem badawczy: jak przebiega funkcjonowanie rodzin z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną? Funkcjonowanie zostało zdefiniowane jako dynamiczny proces osadzony w kontekście społeczno-kulturowym, konstruowany przez interakcje z aktorami społecznymi, uwzględniający nadawanie znaczeń otaczającej je rzeczywistości. Funkcjonowanie rodziny analizuję w ujęciu symbolicznego interakcjonizmu, koncentrując się na konstruowaniu wyobrażenia o sobie i otaczającej rzeczywistości, przypisywaniu wartości określonym obiektom i procesom. Proces funkcjonowania rodzin został zbadany za pomocą trzyczęściowej ramy analitycznej. Po pierwsze uwzględniony został kontekst czasowy, któremu rodziny nadają znaczenie - przestrzeń doświadczenia i horyzont oczekiwania (wymiar horyzontalny), odnoszące się do przeszłości (w oparciu o posiadane doświadczenia: “jak było?”, “co i dlaczego było ważne?”), teraźniejszości (działania, sytuacje i procesy dokonujące się w czasie rzeczywistym: “jak jest?”, “co i dlaczego to jest ważne?”) i przyszłości (wizualizacja funkcjonowania rodziny: “jak będzie?”, “dlaczego to będzie ważne?”). Po drugie, analizie zostały poddane wybrane obszary funkcjonowania rodzin (wymiar wertykalny): podejmowane działania, zachodzące procesy w obrębie rodziny i poza nią, doświadczane sytuacje oraz nadawanie im znaczeń w określonym momencie biograficznym. Po trzecie, przyjęta rama analityczna uwzględniała kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania rodzin i sfery oddziaływań społecznych na poziomie mikrospołecznym, mezospołecznym i makrospołecznym.
 • Item
  Wstyd w życiu Polaków: sposoby rozumienia i doświadczania, role i formy obecności
  (2019) Chajbos, Katarzyna; Krajewski, Marek. Promotor
  Rozprawa jest próbą uzupełnienia naukowego namysłu nad społecznym zagadnieniem wstydu oraz jego analizą z socjologicznej perspektywy. Szczegółowe cele pracy są zarówno teoretyczne jak i badawcze. Te pierwsze odnoszą się do odtworzenia wybranych ujęć wstydu w naukach społecznych oraz zaprezentowania jak rozwijało się zainteresowanie nim wśród ich przedstawicieli. Cele badawcze natomiast zostały podporządkowane chęci dowiedzenia się czegoś więcej na temat wstydu zakorzenionego w polskim kontekście społeczno-kulturowym: potocznego myślenia o nim, powodów i specyfiki jego odczuwania, a także form jego obecności zarówno w osobistych doświadczeniach Polaków, jak i w zapośredniczonych przez media komunikatach. Podobnie jak cele, także struktura pracy (wyłączając wstęp, zakończenie i aneksy) została podzielona na dwie główne części: teoretyczną i badawczą. Pierwsza z nich zawiera trzy rozdziały poświęcone odpowiednio opisowi kształtowania zainteresowania wstydem; definicjom i głównym ujęciom tej emocji w dziedzinach filozofii, psychologii oraz socjologii oraz jej etymologiczny i semantyczny opis; funkcjom wstydu oddziałującym na jednostkę i społeczeństwo. W drugiej części pracy znajdują się: opis obranej metodologii, przegląd wybranych polskich badań poświęconych wstydowi, a także prezentacja wyników badań własnych realizowanych za pomocą sondażu oraz analizy zawartości prasy.
 • Item
  Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)
  (2019) Choryński, Adam; Matczak, Piotr. Promotor; Jeran, Agnieszka. Promotor
  Praca, wpisując się w nurt socjologii katastrof, polskim (max 1400 znaków) skupia się na zjawisku ekstremalnych zdarzeń pogodowych, przyglądając się sposobom, w jaki lokalne systemy społeczno-ekologiczne - gminy - radzą sobie z zagrożeniem, jak i konsekwencjami wystąpienia tychże ekstremów. Gminy stanowią przestrzeń najbardziej narażoną na skutki zdarzeń, ale też najbardziej zaangażowaną w związane z ekstremami działania. Badanie koncentruje się zarówno na pewnych procedurach i działaniach w związku z zagrożeniem intensywnymi zjawiskami meteorologicznymi, ale też eksploatując koncepcję elastyczności (resilience), zwraca uwagę na funkcjonalny kontekst zdarzeń meteorologicznych, dzięki którym systemy społeczne modyfikują swój potencjał do działania w związku z konsekwencjami ekstremalnych zjawiskpogodowych. Cel, jaki jest stawiany 't' niniejszej pracy, to analiza sposobów funkcjonowania wybranych gmin w Wielkopolsce w obszarze zarządzania ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, wskazanie typów elastyczności lokalnych systemów i określenie, jakie układy typów elastyczności dają się stwierdzić w tych gminach. W badaniu wykorzystano dane statystyczne dotyczące interwencji PSP w Wielkopolsce w latach 2010-2016, dane meteorologiczne, a także zrealizowano 40 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych systemów zarządzania ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w ośmiu wielkopolskich gminach.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego