Doktoraty (WS)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Postawy młodzieży pogranicza wobec rówieśników z zagranicy. Polsko-rosyjskie wymiany szkolne w świetle teorii kontakty Gordona W. Allporta
  (2023) Dunai, Iuliia; Podemski, Krzysztof. Promotor; Kokociński, Maciej. Promotor pomocniczy
  Głównym tematem rozprawy są postawy młodzieży polskiej i rosyjskiej oraz ich przemiany będące skutkiem wymian młodzieżowych. Szczególne znaczenie zostało przypisane określeniu wpływu warunków kontaktu zawartych w hipotezie sformułowanej przez Gordona Allporta. Założenie polega na tym, że sposób organizacji wymian ma bezpośredni wpływ na ich uczestników, na chęć nawiązania kontaktów, a także prowadzi do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych oraz współwyznacza stopień potencjalnej zmiany postaw w stosunku do przedstawicieli innych krajów. W celu uzyskania rzetelnych wyników w badaniach zastosowano kombinację metod ilościowych i jakościowych. Pytania badawcze zostały podzielone według trzech kryteriów: pierwsze dotyczyło źródeł wiedzy o innym państwie, stereotypów narodowych oraz dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami; drugim kryterium analizy było pogranicze, procesy zachodzące na tym terenie i ich wpływ na lokalną społeczność; ostatnie kryterium analizy wiązało się z głównym zagadnieniem niniejszej rozprawy, a mianowicie z tym, jak zastosowanie warunków hipotezy kontaktu wpłynęło na uczestników wymiany oraz jakie dodatkowe elementy oddziaływały na skuteczność realizacji tego wydarzenia. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się udowodnić istotną rolę warunków zaproponowanych przez Gordona Allporta na przebieg wymiany. Ale też ujawniono dodatkowe czynniki mające wpływ na sukces wymiany, takie jak wprowadzenie zajęć integracyjnych, zaangażowanie nauczycieli czy wartość bliskości kulturowej. Wspólnie spędzony czas przyczynił się do zmniejszenia dystansu społecznego w wymiarze mikrostrukturalnym, najważniejszym dla socjalizacji młodzieży i kształtowania postaw. Można stwierdzić, że wymiana wpłynęła na zmianę postaw zarówno w stosunku do uczestników wymiany, jak i do całego społeczeństwa innego kraju. Obecnie zarówno wymiany młodzieżowe pomiędzy Polską a Rosją, jak i opisane wyniki badań mają już wymiar historyczny. Materiały badawcze zbierano i analizowano w innej niż obecna sytuacji politycznej między oboma krajami. Ale przeprowadzone badania nie tracą swojej wartości i nie ma wątpliwości, że wyniki pracy będą przydatne w dalszej perspektywie. Wymiany młodzieżowe i inne podobne przedsięwzięcia mają duże znaczenie dla obszarów pogranicznych. Kiedy nadejdzie czas odbudowywania więzi i poszukiwania wspólnych tematów, wówczas informacje uzyskane w trakcie badań będą pomocne w działaniach na rzecz odnowienia relacji między społecznościami obu państw. The main subject of the dissertation is the attitudes of Polish and Russian youth and their transformations resulting from youth exchanges. Particualar importance has been given to determining the impact of the contact conditions contained in the hypothesis formulated by Gordon Allport. The assumption is that the way the exchanges are organized has a direct impact on their participants, on their willingness to establish contacts, and also leads to the development of intercultural competences and co-determines the degree of potential change in attitudes towards representatives of other countries. In order to obtain reliable results, the research used a combination of quantitative and qualitative methods. The research questions were divided according to three criteria: the first concerned the sources of knowledge about another country, national stereotypes and social distance between the participants; the second criterion of analysis was the borderland, the processes taking place in the area and their impact on the local community; the last criterion of analysis was related to the main issue of this dissertation, namely, how application of the conditions of the contact hypothesis affected the participants of the exchange and what additional elements influenced the effectiveness of the implementation of this event. Through the research conducted, it was possible to prove the important role of the conditions proposed by Gordon Allport on the course of the exchange. But additional factors affecting the success of the exchange were also revealed, such as the introduction of integration activities, the involvement of teachers and the value of cultural proximity. The time spent together contributed to the reduction of social distance in the microstructural dimension, the most important for the socialization of young people and the formation of attitudes. It can be said that the school exchanges have changed attitudes, both towards the exchange participants and towards the whole society in another country. At present, both the youth exchanges between Poland and Russia and the research results described are already historical. The research materials were collected and analyzed in a different political situation between the two countries than the current one. But the research conducted does not lose its value, and there is no doubt that the results of the work will be useful in the future. Youth exchanges and other similar ventures are of great importance for border areas. When the time comes to rebuild ties and seek for common themes, then the information obtained from the research will be helpful in efforts to renew relations between the communities of the two countries.
 • Item
  Sposoby wykorzystania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki
  (2023) Madej, Kacper; Jakubowska, Honorata. Promotor
  Z perspektywy rywalizacji sportowej, ciało staje się narzędziem, za pomocą którego zawodniczki rywalizują w ramach mieszanych sztuk walki (MMA). Sposób jego przekształcania i rozwijania bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz wysokiego statusu w polu dyscypliny. Tradycyjne wzory kobiecości odnoszące się do społecznie aprobowanych wizerunków kobiecego ciała, w dużej mierze mogą stać w sprzeczności ze specyficznymi dla uprawiania MMA strategiami jego modyfikowania. Głównym celem dysertacji jest zidentyfikowanie i szczegółowe zbadanie charakterystycznych sposobów wykorzystywania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki. Praca dostarcza danych empirycznych w czterech wymiarach: 1) analizy pola MMA z perspektywy kontekstów (rozumianych zgodnie z teorią Bernarda Lahire'a), w których występują zawodniczki, 2) identyfikacji i eksploracji sposobów i strategii transformacji i prezentacji ciała przez zawodniczki MMA na różnych etapach kariery sportowej, 3) identyfikacji i eksploracji zasad i norm społecznych dotyczących ciał sportowców wynikających z logiki pola MMA, oraz sposobów, w jakie wpływają one na działania zawodniczek w poszczególnych kontekstach, 4) identyfikacji i eksploracji wpływu różnych typów aktorów z otoczenia społecznego sportowców, na sposoby i strategie przekształcania ich ciał. From a competitive sports perspective, one's body becomes the tool through which female athletes compete in the mixed martial arts (MMA). The traditional patterns of femininity that relate to socially approved representations of the female body, can largely contradict the strategies for modifying the body which are specific to the practitioners of MMA. The main objective of the dissertation is to identify and explore in detail the characteristic patterns of use of the embodied stock of dispositions and competencies by women professionally participating in MMA. The dissertation provides empirical data in four dimensions: 1) analysis of the MMA field from the perspective of the contexts (understood according to Bernard Lahire's theory) in which the athletes occur, 2) identification and exploration of the practices and strategies of body transformation and presentation by female MMA athletes at different stages of their sporting careers, 3) identification and exploration of social rules and norms concerning athletes' bodies, resulting from the logic of the MMA field, and how they influence sportswomen's practices within particular contexts, 4) identification and exploration of the influence of different types of actors from the athletes’ social environment on the ways and strategies of transforming their bodies.
 • Item
  Do kogo należy sprawczość? Perspektywa socjologii relacyjnej i badanie architektury
  (2023) Włodarek, Mateusz; Jakubowska, Honorata. Promotor
  Głównym problemem badawczym podejmowanym w rozprawie jest próba odpowiedzi na pytanie, gdzie w architekturze zlokalizowana jest sprawczość. Czy sprawczość należy przypisać tylko architektowi – którego pracę utożsamia się z gestem kreacji – czy może wszystkim aktorom, zarówno tym ludzkim, jak i nie-ludzkim, biorącym udział w procesie tworzenia i utrzymywania obiektu. Praca koncentruje się wokół trzech celów badawczych: 1) zrozumienie procesualnego charakteru architektury; 2) wskazanie jak dystrybuowana jest sprawczość w procesie projektowania; 3) sprawdzenie empirycznej przydatności pojęcia sprawczości dystrybuowanej. The main research problem addressed in the dissertation is an attempt to answer the question of where agency is located in architecture. Should agency be attributed only to the architect - whose work is identified with the gesture of creation - or perhaps to all actors, both human and non-human, involved in the process of creating and maintaining an object? The project focuses on three research objectives: 1) to understand the processual nature of architecture; 2) to show how agency is distributed in the design process; 3) to test the empirical applicability of the concept of distributed agency.
 • Item
  Sztuka i nauki społeczne. Współczesne relacje oraz ich uwarunkowania
  (2023) Małkowicz, Zofia; Krajewski, Marek. Promotor
  Głównym problemem badawczym podejmowanym w rozprawie jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki charakter mają relacje łączące współczesną sztukę i nauki społeczne. Pracy badawczej towarzyszą trzy główne cele: 1) rekonstrukcja przemian w obrębie studiowanych relacji w kontekście europejskim w perspektywie uwarunkowań historycznych i współczesnych; 2) uporządkowanie i rozwinięcie koncepcji interdyscyplinarności; 3) identyfikacja, usystematyzowanie oraz analiza współczesnych form współdziałania pomiędzy sztuką i naukami społecznymi. Rozprawa składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna obejmuje: 1) rekonstrukcję historycznych porządków społecznych; 2) opis koncepcji interdyscyplinarności; 3) analizę „interdyscyplinarnych” predyspozycji i strategii wpisujących się w logiki działania nauk społecznych oraz współczesnej sztuki; 4) problematykę współczesnych kontekstów interdyscyplinarnych związków między nimi; 5) analizę stanu badań na temat przedsięwzięć łączących sztukę i nauki społeczne. Na część empiryczną składa się: 6) omówienie metodologii badań empirycznych oraz przebieg badania CAWI; 7) przedstawienie wyników badań dotyczących specyfiki przedsięwzięć łączących sztukę i nauki społeczne; 8) analiza motywacji towarzyszących autorom projektów oraz problemów i ograniczeń, na jakie ich działania napotykają; 9) opis modeli multi- inter- i transdyscyplinarnej współpracy występujących w badanych projektach.
 • Item
  Kultura ubóstwa w warunkach kryzysu i gentryfikacji centrum miasta. Przypadek poznańskiego osiedla Święty Łazarz
  (2021) Jachowska, Julia; Lisiecki, Stanisław. Promotor
  Gentryfikację najprościej można zdefiniować jako proces napływu przedstawicieli klasy średniej do zdegradowanych fizycznie i społecznie obszarów miejskich. Napływ gentryfierów i wnoszone przez nich nowe jakości powodują „uszlachetnienie” przestrzeni, co przekłada się na wzrost cen nieruchomości i wysokość czynszów. W efekcie najsłabsze ekonomicznie kategorie mieszkańców zostają zmuszone do relokacji. W warunkach polskich, w skutek niedoboru mieszkań socjalnych, taka prosta wymiana mieszkańców nie zawsze jest możliwa, przez co polska gentryfikacja często przybiera formę gentryfikacji hamowanej, powodującej koegzystencję w jednej przestrzeni reprezentantów odmiennych kategorii społecznych i tarcia kulturowe. Taka sytuacja ma miejsce m. in. w przestrzeni poznańskiego administracyjnego osiedla Święty Łazarz, która to przestrzeń stała się głównym obszarem analizy zawartej w dysertacji. Sama zaś analiza odwołuje się do (1) opisu problemu koegzystencji przestrzennej przedstawicieli kultury ubóstwa i przedstawicieli kultury dominującej zamieszkujących współcześnie w obrębie osiedla oraz (2) poprzez dokonanie porównań z okresem lat 90-tych służy wskazaniu przyczyn, dla których koegzystencja odmiennych kategorii społecznych przebiega w określony sposób. Dopełnieniem rozważań jest epilog, odwołujący się do sytuacji dzielnicy Centre-Ville-Saint-Denis we Francji, gdzie wobec napływu imigrantów- reprezentantów kultury ubóstwa można zaobserwować analogiczne problemy, które opisane zostały w kontekście poznańskiego osiedla.