Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25509
Title: Wybrane alkaloidy izochinolinowe – charakterystyka i potencjalne zastosowanie farmakologiczne
Other Titles: Selected isoquinoline alkaloids – characterization and potential pharmacological application
Authors: Czeszak, Aleksandra
Advisor: Nowak, Izabela. Promotor
Resztak, Matylda. Promotor
Keywords: alkaloidy izochinolinowe
Chelidonium Majus
nanocząstki lipidowe
ekstrakty roślinne
współczynnik podziału
isoquinoline alkaloids
Chelidonium Majus
lipid nanoparticles
plant extracts
partition coefficient
Issue Date: 2020
Abstract: Dynamiczny rozwój przemysłu farmaceutycznego w ostatnich latach, skutkuje nieustannym poszukiwaniem przez naukowców nowych substancji aktywnych. Ponadto, konieczne jest opracowywanie nowych postaci leków, mających na celu zwiększenie ich biodostępności. Stałe nanocząstki lipidowe są nowoczesnymi nośnikami leków coraz częściej wykorzystywanymi w przemyśle farmaceutycznym. Celem przedłożonej rozprawy doktorskiej było opracowanie metodyki ekstrakcji badanych alkaloidów z rośliny Chelidonium Majus: chelidoniny, allokryptopiny, sangwinaryny i chelerytryny z wykorzystaniem ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz promieniowaniem mikrofalowym. Ponadto, opracowano metodykę oznaczania alkaloidów w osoczu techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem UV oraz z wykorzystaniem chromatografu cieczowego z potrójnym kwadrupolowym detektorem mas. Następnie, wyznaczono współczynnik podziału (logP) analizowanych substancji metodą HP-TLC w różnych pH. Parametr ten pomaga określić biodostępność badanych związków, co jest kluczowym elementem przy projektowaniu nowych leków. Podjęto także próbę opracowania metody syntezy stałych nanocząstek lipidowych (SLN) inkorporowanych badanymi alkaloidami, a także przeprowadzono charakterystykę otrzymanych formulacji. Otrzymane SLN poddano badaniu in vitro w celu określenia aktywności cytotoksycznej badanych alkaloidów.
The dynamic development of the pharmaceutical industry in recent years has resulted in a constant search by scientists for new active substances that could be used in the treatment of many diseases. In addition, it is necessary to develop new drug formulations aimed at increasing their bioavailability. Solid lipid nanoparticles are modern drug carriers increasingly used in the pharmaceutical industry. The purpose of the doctoral dissertation was to develop a methodology for the extraction of the studied alkaloids from the plant Chelidonium Majus: chelidonine, allocryptopine, sanguinarine and chelerythrine using ultrasound and microwave assisted extraction. In addition, a new methodology for the determination of selected alkaloids in plasma by the high-performance liquid chromatography with a UV detector and using a liquid chromatograph with a triple quadrupole mass detector was developed. Furthermore, the partition coefficient (logP) of the analyzed active substances by HP-TLC at various pH values was determined. This parameter helps determine the bioavailability of test compounds, which is a key parameter in the design of new drugs. An attempt was made to develop a method for the synthesis of solid lipid nanoparticles (SLN) incorporated with the studied alkaloids, and the formulations obtained were described. The obtained solid lipid nanoparticles were subjected to an in vitro study to determine the cytotoxic activity of the studied alkaloids.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25509
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Czeszak praca doktorska .pdf
  Restricted Access
58.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.