Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25512
Title: Badanie związku między czynnikami osobowościowymi a użyciem strategii uczenia się języków obcych przez polskich studentów
Other Titles: Investigating the relationship between personality factors and the use of language learning strategies by Polish university students
Authors: Przybył, Jakub
Advisor: Pawlak, Mirosław. Promotor
Keywords: różnice indywidualne
individual differences
osobowość
personality
strategie uczenia się
language learning strategies
Issue Date: 2019
Abstract: Praca poświęcona jest związkom cech osobowości studentów polskich uczelni, uczestniczących w lektoratach z języka angielskiego, ze stosowaniem przez nich strategii uczenia się. W jej skład wchodzą trzy rozdziały teoretyczne, rozdział poświęcony metodologii projektu badawczego oraz ostatni, prezentujący badanie główne. W rozdziale pierwszym omówiono różne koncepcje osobowości oraz dokonano przeglądu badań na temat roli zmiennych osobowościowych w procesie rozwoju języka obcego. W rozdziałach drugim i trzecim przedstawiona została charakterystyka strategii uczenia się języków obcych. Omówienie strategii następuje również w kontekście ich powiązań z innymi zmiennymi indywidualnymi w procesie rozwoju języka obcego. Rozdział czwarty ma charakter metodologiczny i zawiera opis wykorzystanych w pracy procedur badawczych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania. Sformułowane zostają pytania badawcze oraz opisane są zastosowane procedury analityczne. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badania głównego. W dyskusji odniesiono uzyskane je do zaprezentowanych wcześniej rezultatów badań nad strategiami i osobowością opisanych w literaturze. W rozdziale zamieszczono ponadto refleksję dotyczącą ograniczeń badania głównego. W końcowej części sformułowane zostały implikacje pedagogiczne dla dydaktyki języków obcych. Zawarto także sugestie dalszych badań w przedmiotowym obszarze.
The present dissertation explores the relationships between the personality traits of Polish university students learning English as a foreign language and their use of language learning strategies (LLS). It consists of three theoretical chapters, a chapter dedicated to the methodology of the research project, and one presenting the results and implications of the main study. The chapters are accompanied by a brief introduction and a section offering some final conclusions. Chapter One presents multiple perspectives on the investigation of human personality and a review of studies into the role of personality-related variables in foreign language development. Chapters Two and Three address LLS as a scientific notion and link it to other individual learner characteristics. Chapter Four sets the methodological framework and describes the rationale for conducting the main study. Research questions are formulated and relevant analytical procedures are discussed. Chapter Five presents the results of the main study. An attempt is made to draw conclusions resulting from the revealed links between students’ personality traits and their strategy repertoire. The final parts of the present dissertation addresses potential pedagogical implications and limitations of the main study. Directions for future research are also suggested.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/25512
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybył Jakub_rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.