Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25564
Title: Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna i relacje polsko-rosyjskie w programach wybranych partii politycznych i deklaracjach ich przedstawicieli w województwie warmińsko-mazurskim. Zarys analizy wyników badań terenowych
Other Titles: Polish-Russian cross-border cooperation and Polish-Russian relations in the platforms of selected political parties and declarations of their representatives in the Warmia-Mazury Region. Outline of analysis of field research results
Authors: Żęgota, Krzysztof
Keywords: polsko-rosyjska współpraca transgraniczna
relacje polsko-rosyjskie
partie polityczne
programy partyjne
Polish-Russian cross-border cooperation
Polish-Russian relations
political parties
party platforms
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 5-28.
Abstract: Celem artykułu jest analiza jakościowa wyników wywiadów, przeprowadzonych z przedstawicielami ugrupowań politycznych z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem miejsca polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej oraz relacji polsko-rosyjskich w programach partii politycznych. Przeprowadzone badanie udowodniło, iż przedstawiciele wszystkich partii politycznych, uwzględnionych w wywiadzie, dostrzegają istotne miejsce relacji polsko-rosyjskich tak w programach swoich partii, jak i w życiu politycznym województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele partii podkreślają znaczenie polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej dla funkcjonowania regionalnej sceny politycznej. Większość respondentów ocenia, iż stosunek mieszkańców regionu do Rosji i idei współpracy transgranicznej jest pozytywny.
The objective of the article is a qualitative analysis of the results of interviews conducted with representatives of political parties from the Warmia-Mazury Region as concerns Polish-Russian cross-border cooperation and Polish-Russian relations in the platforms of political parties. The study demonstrated that the representatives of all political parties interviewed acknowledge the importance of Polish-Russian relations, both in their party platforms and in the political life of the Warmia-Mazury Region. Party representatives emphasize the importance of Polish-Russian cross-border cooperation for the functioning of the regional political scene. Most respondents believe that inhabitants of the region have a positive attitude to Russia and the idea of cross-border cooperation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25564
DOI: 10.14746/ssp.2020.1.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020 nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Zegota.pdf336.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.