Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25599
Title: Instrumenty ochrony wierzycieli w razie podziału spółki przez wydzielenie
Other Titles: Legal tools of creditors’ protection in the case of division by separation
Authors: Rytelewska, Aleksandra
Advisor: Moskwa, Leopold. Promotor
Keywords: podział spółek
division of companies
wydzielenie
division by separation
następstwo prawne
legal succession
odpowiedzialność
responsibility
Issue Date: 2020
Abstract: Niniejsza rozprawa poświęcona została problematyce ochrony wierzycieli w razie podziału spółki przez wydzielenie. Obszar prowadzonych badań obejmuje wyłącznie regulacje prawne mające na celu ochronę wierzycieli przewidziane w Tytule IV, Dziale II KSH. Praca składa się z 5 rozdziałów poświęconych następującym zagadnieniom: zagrożeniom związanym z przeprowadzaną procedurą wydzielenia oraz zagrożeniom aktualizującym się w razie wykreślenia z rejestru wpisów dokonanych w związku z podziałem (Rozdział I); zasadom postępowania działowego mającym na celu przeciwdziałanie zagrożeniu interesom wierzycieli (Rozdział II); sukcesji praw i obowiązków spółki dzielonej (Rozdział III); zasadom ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania przez spółki uczestniczące w podziale (Rozdział IV); oraz problematyce zabezpieczania roszczeń wierzycieli (Rozdział V). Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytania: 1) czy przewidziany w razie podziału przez wydzielenie system ochrony wierzycieli może być uznany za prawidłowo zabezpieczający ich uzasadnione interesy i 2) czy występujące rozbieżności pomiędzy zakresem ochrony przyznanym wierzycielom w razie podziału sensu stricto w porównaniu z tym w razie podziału przez wydzielenie uzasadniają odrębne uregulowanie podziału przez wydzielenie.
The dissertation is devoted to the issue of creditors’ protection in the case of a company being divided by separation. The scope of the carried out researches includes only these legal regulations aimed at protecting creditors that are provided for in Title IV, Section II of the Commercial Companies Code. The work contains 5 chapters devoted to the following issues: threats related to the division procedure and threats updating in the case when the entries made by the register court in connection with the division are being deleted (Chapter I); the principles of the division procedure aimed at counteracting the threat to the interests of creditors (Chapter II); succession of the rights and obligations of the divided company (Chapter III); the question of liability of the companies involved in the division procedure for the obligations of the divided company (Chapter IV); and regulations related to securing creditors' claims (Chapter V). The aim of the dissertation is to try to answer the following questions: 1) whether the creditors’ protection system provided for in the case of division by separation may be considered as properly protecting their legitimate interests, and 2) whether the differences in the scope of protection granted to creditors in the case of a division sensu stricto and division by separation justify the separate regulation of the latter.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25599
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Rytelewska - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.