Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25600
Title: Podstawy odmowy dokonania czynności notarialnej
Other Titles: Grounds for refusing to perform a notarial action
Authors: Sawarzyński, Juliusz
Advisor: Walasik, Marcin. Promotor
Keywords: notariusz
notary public
czynność notarialna
notarial action
akt notarialny
notarial act
odmowa
refusal
Issue Date: 2020
Abstract: Przedmiotem pracy jest określenie podstaw odmowy dokonania czynności notarialnej, rozumianych jako okoliczności, których wystąpienie prowadzi do konieczności odmowy sporządzenia czynności notarialnej. Przeanalizowany został status prawny notariusza oraz funkcje odmowy dokonania czynności notarialnej. Wyróżnione zostały okoliczności uzasadniające odmowę dokonania czynności notarialnej ze względu na jej sprzeczność z przepisami regulującymi tryb dokonania czynności notarialnej oraz ze względu na sprzeczność czynności prawnej dokumentowanej czynnością notarialną z prawem. Podjęta została próba określenia okoliczności, w których czynność notarialna jest sprzeczna z prawem w rozumieniu Prawa o notariacie. Badania dotyczyły zarówno art. 81 pr.not., jak i pozostałych przepisów tej ustawy, które przewidują odmowę dokonania czynności notarialnej. Ponadto uwaga poświęcona została wystąpieniu podstaw do odmowy dokonania czynności notarialnej ze względu na sankcję wadliwości czynności prawnej nią dokumentowanej. Analiza przepisów oraz uwzględnienie poglądów doktryny i judykatury pozwoliło stwierdzić, że czynność notarialna sprzeczna z prawem to przede wszystkim czynność sporządzona z naruszeniem przepisów regulujących tryb jej sporządzenia oraz prawidłowo sporządzona czynność notarialna dokumentująca bezwzględnie nieważną czynność prawną.
The aim of work is to determine the grounds for refusing to perform a notarial action. Those ground are in this context understood as circumstances that lead to notary’s refusal to perform notarial action. The study examines legal status of a notary public as well as functions of refusal to perform notarial actions. The circumstances justifying the refusal to perform notarial action were distinguished on the basis of contradiction with provisions governing the procedure for executing notarial actions and contradiction of a legal action documented by notarial action with the law. An attempt was made to determine the circumstances in which a notary act is contrary to the law within the meaning of the Notary Law. The research concerned both art. 81 of the Act on notary law (pr.not.), as well as other provisions of this Act, which provide for a refusal to perform notarial action. In addition, attention was devoted to the occurrence of grounds for refusal to perform a notarial action due to the sanction of defective legal action documented with it. Analysis of the provisions and views of doctrine as well as jurisprudence allowed to state that notary action contrary to the law is primarily an action performed in violation of the provisions governing the procedure for its preparation, and a properly prepared notarial action that is documenting an absolutely invalid legal action.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25600
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Juliusz Sawarzyński Podstawy odmowy dokonania czynności notarialnej DO DRUKU [02-10-2019].pdf
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.