Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25611
Title: Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
Other Titles: Autonomy of patient with mental disorders
Authors: Wojcieszak, Agnieszka Halina
Advisor: Haberko, Joanna. Promotor
Keywords: autonomia
autonomy
pacjent z zaburzeniami psychicznymi
patients with mental disorders
ochrona zdrowia psychicznego
mental health care
zaburzenia psychiczne
mental disorders
zgoda pacjenta
patient’s consent
Issue Date: 2020
Abstract: Niniejsza rozprawa poświęcona została problematyce autonomii pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z główną tezą pracy autonomia postrzegana może być w dwojaki sposób – jako wartość przysługująca każdemu człowiekowi (w tym również pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi) oraz jako sposób korzystania z wolności. Udowodnienie wskazanej głównej tezy rozprawy wymagało przeprowadzenia badań obejmujących wewnątrzsystemowe ujęcie autonomii pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów poświęconych zagadnieniom autonomii człowieka, pojęciu i klasyfikacji zaburzeń psychicznych, zakresowi autonomii pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, wyrażeniu zgody przez pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kontekście poszanowania autonomii pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Rozważania prowadzone były w oparciu o badania opinii społecznej, dane statystyczne, orzecznictwo, a także stanowisko doktryny porządkujące wiedzę w zakresie autonomii.
The present doctoral dissertation has been dedicated to the issue of the autonomy of patients with mental disorders. According to the main thesis, the autonomy may be seen in two ways - as a value granted to every person (including patients with mental disorders) and as a way to exercise freedom. Proving the main thesis of the dissertation required research which involved intra-system recognition of the autonomy of patients with mental disorders based on legal regulations included in the acts of the patients’ rights and Patients Ombudsman, the professions of doctor and dentist and the mental health. The dissertation is composed of five chapters dedicated to the issues of human autonomy, the mental disorders notion and classification, the scope of the autonomy of patients with mental disorders, the concept of patients with mental disorders consent, providing medical benefits in the field of mental health in terms of respecting the autonomy of patients with mental disorders. The considerations were conducted based on public opinion research, statistical data, jurisdiction as well as on doctrines organizing the knowledge concerning the autonomy.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25611
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agnieszka Wojcieszak, Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.pdf
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.