Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25692
Title: Zmienność stężenia hormonu anty-Müllerowskiego i hormonu folikulotropowego u kobiet w wieku rozrodczym w zależności od prawidłowej lub zaburzonej funkcji jajników
Other Titles: Variation in Anti-Müllerian hormone and follicle stimulating hormone levels in women of reproductive age in relation to normal or disturbed ovarian function
Authors: Jusiakowska-Piputa, Małgorzata
Advisor: Kaczmarek, Maria. Promotor
Keywords: AMH
FSH
rozrodczość
reproduction
płodność
fertility
PCOS
POF
Issue Date: 2020
Abstract: W pracy podjęto próbę wyjaśnienia luki poznawczej dotyczącej zmienności markerów rezerwy jajnikowej z wiekiem u kobiet z zespołami przedwczesnego wygaszania jajników i policystycznych jajników w odniesieniu do kobiet zdrowych. Wybrane jednostki kliniczne są w różnym stopniu sprzężone z niepłodnością. Analizowano dwa hormony kluczowe dla procesu folikulogenezy: anty-Müllerowski i folikulotropowy. Wyniki badań potwierdziły zakładaną hipotezę, że u kobiet z POF stężenie AMH było zdecydowanie niższe niż w grupie kontrolnej natomiast poziom FSH był wyższy u kobiet z grupy kontrolnej jedynie w grupie 36-46 lat. Wśród kobiet 23-35 lat poziom FSH nie różnił się istotnie od grupy kobiet z prawidłowo funkcjonującymi jajnikami (p<0,05). Wykorzystanie markera AMH podnosi efektywność wykrycia POF u kobiet w wieku rozrodczym 23-35 lat podczas gdy standardowo używany w diagnostyce zaburzeń płodności marker FSH nie różnił się w porównaniu do grupy kontrolnej, a tym samym jego wartość predykcyjna dla POF nie jest wysoka. Stężenie AMH w grupie kobiet z PCOS było zdecydowanie wyższe niż u kobiet z prawidłową funkcją jajnika natomiast FSH nie różnił się istotnie statystycznie w porównaniu do kontroli u kobiet 23-30 oraz 36-46 lat. Oznacza to, że wartość predykcyjna AMH w diagnozie PCOS jest zdecydowanie wyższa od powszechnie stosowanego FSH. Otrzymane wyniki mogą przyczynić się do wcześniejszej oceny i szybszego podjęcia stosownych działań w kierunku poprawy stanu biologicznego organizmu kobiety wobec decyzji o macierzyństwie, w szczególności jeśli wymaga ona zwiększenia szansy rozrodu u kobiet z POF i PCOS.
The aim of the study was to assess the variability of ovarian reserve markers with age in women with premature ovarian failure (POF) and polycystic ovary syndrome (PCOS) compared to healthy women. The selected clinical units are linked to infertility to varying degrees. Two key hormones in folliculogenesis were analysed: Anti-Müllerian hormone (AMH) and follicle-stimulating (FSH) hormone. The results confirmed the hypothesis that in women with POF, AMH levels were significantly lower than in the control group, while FSH levels were higher than those in women with normal ovarian function only in the group of women aged 36-46 years. In women aged 23-35 years, FSH levels did not differ significantly from those in the group of healthy women (p<0,05). The use of the AMH marker improves the effectiveness of POF detection in women of reproductive age of 23-35 years, while the standard FSH marker used in the diagnosis of fertility disorders did not differ compared to the control group and thus its predictive value for POF is not high. AMH concentration in the group with PCOS was significantly higher than in women with normal ovarian function, whereas the standard FSH marker did not differ statistically significantly compared to controls in women aged 23-30 and 36-46 years. This means that the predictive value of AMH in the diagnosis of PCOS is significantly higher than for the commonly used FSH. The results may contribute to an earlier assessment and taking faster measures to improve the biological status of a woman's body to support maternity decisions, especially if they require an increased reproductive chance in women with POF and PCOS.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25692
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD M. Jusiakowska-Piputa.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.