Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25695
Title: Nowe architektury supramolekularne na bazie ligandów N-heterocyklicznych oraz heteropolianionów skondensowanych
Other Titles: Novel supramolecular architectures based on N-heterocyclic ligands and polyoxometalates
Authors: Bocian, Aleksandra
Advisor: Patroniak, Violetta. Promotor
Gorczyński, Adam. Promotor
Keywords: Ligandy N-heterocykliczne
N-heterocyclic ligands
związki kompleksowe
complexes
Heteropolianiony skondensowane
polyoxometalates
hybrydy organiczno-nieorganiczne
organic-inorganic hybrids
Issue Date: 2020
Abstract: Rozprawa doktorska traktuje o budowie układów koordynacyjnych, w których badano, jak na struktury i wynikające z nich właściwości wpłynie wybór jonu metalu, struktury liganda organicznego lub rdzenia nieorganicznego oraz zmiana warunków zewnętrznych (takich jak temperatura lub rozpuszczalnik). Otrzymane związki scharakteryzowano strukturalnie i spektroskopowo, tworząc bibliotekę kompleksów typu zasad Schiffa, a także nowe hybrydy organiczno-nieorganiczne oparte na heteropolianionie skondensowanym. Polioksometalany, czyli nieorganiczne tlenki zbudowane poprzez stopniową kondensację tlenku metalu MOx, gdzie M to zazwyczaj V, W, Nb lub Mo, a wartość x waha się od 4 do 7 oraz zasady Schiffa, będące organicznym rusztowaniem dla związków kompleksowych, można uznać za związki o wysoce atrakcyjnych właściwościach katalitycznych, fotochemicznych i magnetycznych. Otrzymano kompleksy z różnymi ligandami N3-donorowymi lub hybrydy organiczno-nieorganicze z heteropolianionem skondensowanym o nietypowych motywach strukturalnych zależnych od użytych ligandów, jonów metali czy przeciwjonów. Przeprowadzono eksperymenty w celu sprawdzenia zdolności tych związków do: zastosowania jako materiałów luminescencyjnych; działania jako sztuczne analogi enzymu syntazy fenoksazynonu czy do katalizowania reakcji utleniania alkoholi z zastosowaniem zasad zielonej chemii.
Doctoral dissertation describes the construction of coordination systems and how the selection of a metal ion, the structure of an organic ligand or inorganic core, and the external variable conditions affect their structures and the resulting properties of pre-designed supramolecular architectures. The obtained compounds were characterized structurally and spectroscopically by creating a library of Schiff base type complexes as well as new organic-inorganic hybrids based on polyoxometalate. POMs can be considered as entities with attractive catalytic, photochemical and magnetic properties what is linked with their various applications. Likewise, polypyridine ligands as well as Schiff bases gain attention by the reason of opportunity to design them respectively for planned supramolecular aggregates suitably combined with their required properties and functions. Research described complexes with different N3-donor ligands and organic-inorganic hybrids with polyoxometalate with unusual structural motifs and luminescence, biomimetic, catalytic activities and electrochemical properties. The experiments were prepared for checking the ability of obtained compounds to be a luminescent materials, to act as artificial analogues of enzymes and to catalyze oxidation reaction of alcohols with green chemistry context.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25695
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABocian praca doktorska.pdf
  Restricted Access
23.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.