Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25706
Title: Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 r? Studium medioznawcze
Other Titles: Did the Catholic weekly Niedziela support the Law and Justice party in the 2019 parliamentary campaign? Media studies research
Authors: ks. Leśniczak, Rafał
Keywords: tygodnik katolicki „Niedziela”
Prawo i Sprawiedliwość
kampania parlamentarna
komunikowanie polityczne
Catholic weekly Niedziela
Law and Justice party
parliamentary campaign
political communication
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 171-190.
Abstract: Celem pracy jest weryfikacja, czy tygodnik katolicki „Niedziela”, zaangażował się w kampanię parlamentarną w Polsce w 2019 r. jako uczestnik procesu komunikowania politycznego. Podstawową metodą badawczą jest ilościowa i jakościowa analiza zawartości. Pomocniczo wykorzystano także metodę analizy i syntezy oraz analizę kontekstu dyskursu prasowego. Tygodnik katolicki był czasopismem wspierającym PiS. Na jego łamach wypowiadali się politycy prawicy, których wypowiedzi były przyjmowane przez redakcję „Niedzieli” z aprobatą i życzliwością. Nieudzielenie w dyskursie politycznym głosu politykom opozycji dowodzi stronniczości tygodnika i wyeksponowania „jedynego, słusznego” kierunku prowadzenia polityki zagranicznej, gospodarczej czy historycznej, tzn. zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.
The purpose of the article is to verify whether the Catholic weekly Niedziela was involved in the 2019 parliamentary campaign in Poland as a participant in the process of political communication. The basic research method applied is quantitative and qualitative content analysis. The method of analysis and synthesis, as well as context analysis of press discourse, were also used as auxiliary methods. The Catholic weekly did indeed support Law and Justice. The statements of right-wing politicians were published by the editors of Niedziela with approval and sympathy. The failure to give voice to opposition politicians in the political discourse proves the bias of the weekly and the prevalence of “the one and only” direction of foreign, economic or historical policy, namely that proposed by Law and Justice.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25706
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.9
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-LESNICZAK.pdf352.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.