Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Stanisław Adam Paruch, Efektywność ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, pp. 483.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Rezmer-Płotka, Kamila
 • Item
  Koncepcja federacyjna polskiego rządu jako forma nowego ładu pokojowego w Europie (1939–1945)
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Miszewski, Dariusz
  W czasie II wojny światowej wyszła z koncepcją integracji Europy Środkowej we współpracy z Czechosłowacją. Polska tradycja wolności i pokojowych unii z sąsiednimi narodami była alternatywą dla niemieckiej i radzieckiej jedności Europy Środkowej na drodze przemocy. Polski plan pokojowej i dobrowolnej integracji państw Europy Środkowej miał im przynieść bezpieczeństwo i rozwój oraz regionalną solidarność i niezależność od wrogich i sojuszniczych mocarstw. Stałe spotkania polskiego rządu w Londynie z ośmioma emigracyjnymi rządami państw okupowanych miały doprowadzić do powstania subregionalnych związków państw. Miały być jednym z filarów pokoju i bezpieczeństwa w Europie obok mocarstw. Sprzeciw ZSRR uniemożliwił realizację polskich planów.
 • Item
  Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń płynących z Federacji Rosyjskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Banasik, Mirosław
  Imperialna polityka Federacji Rosyjskiej zmierza do zmiany porządku międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowania strefy wpływów. Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem zagrożeń płynących z Rosji. W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed NATO i wskazano na pożądane kierunki adaptacji NATO do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Item
  Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP w 2015 i 2017 r.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Piechocki, Marcin; Wyszyński, Jacek
  Artykuł jest rezultatem analizy zawartości głównych wydań Wiadomości TVP, które zostały wyemitowane pomiędzy 1.03 a 31.05 2015 i 2017 roku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukazywane w nich są Niemcy i czy można mówić o zmianie w tym zakresie, która jest wynikiem wyborów w 2015 roku. Badanie pokazuje, że tematyka niemiecka nie ma neutralnego charakteru, a Niemcy są często instrumentalnie wykorzystywane jako negatywny punkt odniesienia.
 • Item
  The geopolitical dimension of gas security in the European Union
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Rosicki, Remigiusz
  The objective scope of the analysis performed in the text encompasses the energy security in the European Union and its member states, and includes the perspective of geopolitical conditions. The geopolitical conditions should be understood as a variety of relations between geographical conditions and decision-making processes concerned with energy security. The main objective of the text is to present a selection of theoretical problems encountered in the study of energy security, as well as to link them with such issues as gas import dependence and the risk of gas supply disruptions, mainly from the Russian direction. In order to elaborate the objective scope of analysis, the following research questions are presented: (1) To what extent do geographical conditions determine decision-making processes in the energy policy pursued by the European Union?; and (2) To what extent do geographical conditions determine threats to the security of gas supplies to the European Union and its member states? The text is chiefly an overview, but the theoretical part loosely makes use of the premises of the research program concerned with the integration of knowledge as part of the studies of energy security and energy transitions, presented by E. Brutschina, A. Cherp, J. Jewell, B. K. Sovacool and V. Vinichenka. Additionally, knowledge contained in the literature on energy and gas security has been synthesized and enriched with a critical approach, and the author’s own assessments and conclusions.
 • Item
  Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Kamiński, Tadeusz
  W artykule podjęty został problem szeroko rozumianych politycznych uwarunkowań kościelnej działalności charytatywnej w Republice Czeskiej. W pierwszej części omówiono relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w tym kraju. Przywołane zostały przepisy konstytucji oraz jeszcze nieratyfikowanej umowy ze Stolicą Apostolską. Następnie zostały przeanalizowane regulacje prawne stwarzające ramy dla zaangażowania Kościoła w czeskim systemie usług socjalnych. Właściwe przepisy w tym zakresie zawiera ustawa o służbach społecznych z roku 2006. W ostatniej części, celem egzemplifikacji, została przybliżona działalność największego wyznaniowego dostawcy usług socjalnych w Republice Czeskiej, a mianowicie katolickiej Caritas.
 • Item
  Działania Wielkiej Brytanii na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki NATO w obliczu aktywności wojskowej Rosji na Ukrainie
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Jureńczyk, Łukasz
  Przedmiotem artykułu są działania Wielkiej Brytanii ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa państw północno-wschodniej flanki NATO w kontekście kryzysu na Ukrainie. W pierwszej części tekstu omówione zostało zaangażowanie Wielkiej Brytanii w zapewnienie bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich w XX wieku, w tym przede wszystkim zachowanie przez nie niepodległości. Druga część poświęcona została reakcji Londynu na działania zbrojne Rosji na Ukrainie w obszarze politycznym i gospodarczym. W trzeciej części omówiono wojskowe aspekty wsparcia przez Wielką Brytanię bezpieczeństwa Polski i państw Bałtyckich w okresie kryzysu na Ukrainie. Zakres politycznej reakcji Londynu na kryzys na Ukrainie był ograniczony. Nie mniej jednak Wielka Brytania zdecydowanie włączyła się w działania wojskowe na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państw północno-wschodniej flanki NATO.
 • Item
  Polityka europejska Słowacji w kontekście jej uczestnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Skorzycki, Michał
  Tekst podsumowuje główne cele i kierunki polityki europejskiej Słowacji, a także interesy państwa, które są realizowane w jej ramach. Artykuł zaczyna się od przeglądu najważniejszych interesów Republiki Słowackiej, bronionych poprzez prowadzenie polityki zagranicznej. Następnie przedstawione są uwarunkowania realizacji tego typu polityki oraz metody prowadzenia jednej z jej odnóg, tj. polityki europejskiej, po czym omówiony zostaje zakres wykorzystania własnej pozycji w UE w działaniach wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej. Zasadniczym kontekstem analizy zawartej w tekście jest swoista sytuacja polityczna kraju, który jako jedyny należy zarówno do Grupy Wyszehradzkiej, jak i strefy euro. Jej głównym celem jest ukazanie sposobów i skali wykorzystania tej pozycji do realizacji własnych interesów. Słowacja pokazana jest jako państwo, którego polityka zagraniczna opiera się obecnie na silnych związkach z Niemcami i Francją, zapewniających mu dostęp do unijnych środków i zachodnich inwestycji oraz bezpieczeństwo energetyczne.
 • Item
  Struktura wizerunku elektoratów partii politycznych
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Gorbaniuk, Oleg; Śniadach, Justyna; Piwowarczyk, Damian; Bendyk, Monika; Majewska, Małgorzata; Ostrowska, Anna
  Celem serii czterech badań eksploracyjnych i konfirmacyjnych przeprowadzonych w latach 2009, 2011, 2015 i 2017 była identyfikacja struktury postrzegania elektoratów partii politycznych i opracowanie narzędzia do pomiaru tej struktury. Ustalono, że elektoraty partii politycznych są postrzegane przez pryzmat trzech wymiarów osobowości (Uczciwość, Konfliktowość i Podatność na manipulację), światopoglądu i ideologii (Konserwatyzm, Lewicowość vs. Prawicowość) oraz wymiaru oceniającego (Zacofanie vs. Nowoczesność). W badaniach potwierdzono równoważność konfiguracyjną i metryczną struktury postrzegania elektoratów różnych partii oraz ich wartość w wyjaśnianiu preferencji wyborczych. Opracowany model strukturalny oraz walory psychometryczne kwestionariusza otwierają nowe możliwości systematycznych badań empirycznych uwarunkowań zachowań wyborczych.
 • Item
  Management reforms in the Polish and Hungarian local government
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Rajca, Lucyna
  The study aims to compare management reforms in the Hungarian and Polish local government structures which were introduced at the beginning of the transformation of the socio-political system and during the first two decades of the 21st century. The analyses show that local governments in both countries have implemented solutions derived from different management paradigms, which are in many respects contradictory. In the process of implementing management reforms in the local governments of the two countries there have been both convergent and divergent trends. The public administration reforms in Hungary after 2010 reflect a coherent vision of a strong and centralized state and are intended to ensure effective resolution of social problems. The market and civil society have been given a subordinate role. As far as the Polish local government model is concerned, currently it is difficult to indicate one organizational model constituting a coherent whole.
 • Item
  Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 r? Studium medioznawcze
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) ks. Leśniczak, Rafał
  Celem pracy jest weryfikacja, czy tygodnik katolicki „Niedziela”, zaangażował się w kampanię parlamentarną w Polsce w 2019 r. jako uczestnik procesu komunikowania politycznego. Podstawową metodą badawczą jest ilościowa i jakościowa analiza zawartości. Pomocniczo wykorzystano także metodę analizy i syntezy oraz analizę kontekstu dyskursu prasowego. Tygodnik katolicki był czasopismem wspierającym PiS. Na jego łamach wypowiadali się politycy prawicy, których wypowiedzi były przyjmowane przez redakcję „Niedzieli” z aprobatą i życzliwością. Nieudzielenie w dyskursie politycznym głosu politykom opozycji dowodzi stronniczości tygodnika i wyeksponowania „jedynego, słusznego” kierunku prowadzenia polityki zagranicznej, gospodarczej czy historycznej, tzn. zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego