Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25711
Title: Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej
Other Titles: Political determinants of the church charities operating in the Czech Republic
Authors: Kamiński, Tadeusz
Keywords: relacje państwo–Kościół
Republika Czeska
usługi społeczne
działalność charytatywna
state-church relations
Czech Republic
social services
charity work
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 75-92.
Abstract: W artykule podjęty został problem szeroko rozumianych politycznych uwarunkowań kościelnej działalności charytatywnej w Republice Czeskiej. W pierwszej części omówiono relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w tym kraju. Przywołane zostały przepisy konstytucji oraz jeszcze nieratyfikowanej umowy ze Stolicą Apostolską. Następnie zostały przeanalizowane regulacje prawne stwarzające ramy dla zaangażowania Kościoła w czeskim systemie usług socjalnych. Właściwe przepisy w tym zakresie zawiera ustawa o służbach społecznych z roku 2006. W ostatniej części, celem egzemplifikacji, została przybliżona działalność największego wyznaniowego dostawcy usług socjalnych w Republice Czeskiej, a mianowicie katolickiej Caritas.
The article concerns the political determinants of church charities in the Czech Republic. The first part of the article deals with the relationship between the state and the Catholic Church in this country. The provisions of the Constitution and the unratified agreement with the Holy See are discussed. Next, the regulations contained in the Social Services Act 2006 are presented. This law gives religious organizations the right to provide social services. The last part discusses the activities of the largest religious provider of social services in the Czech Republic, namely the Catholic Caritas, in more detail.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25711
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.4
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Kaminski.pdf322.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.