Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25716
Title: Koncepcja federacyjna polskiego rządu jako forma nowego ładu pokojowego w Europie (1939–1945)
Other Titles: The federation concept of the Polish government as a form of a new peace order in Europe (1939–1945)
Authors: Miszewski, Dariusz
Keywords: polska idea federacyjna
federacje regionalne
Europa Środkowa
the Polish idea of federation
regional federations
Central Europe
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 191-213.
Abstract: W czasie II wojny światowej wyszła z koncepcją integracji Europy Środkowej we współpracy z Czechosłowacją. Polska tradycja wolności i pokojowych unii z sąsiednimi narodami była alternatywą dla niemieckiej i radzieckiej jedności Europy Środkowej na drodze przemocy. Polski plan pokojowej i dobrowolnej integracji państw Europy Środkowej miał im przynieść bezpieczeństwo i rozwój oraz regionalną solidarność i niezależność od wrogich i sojuszniczych mocarstw. Stałe spotkania polskiego rządu w Londynie z ośmioma emigracyjnymi rządami państw okupowanych miały doprowadzić do powstania subregionalnych związków państw. Miały być jednym z filarów pokoju i bezpieczeństwa w Europie obok mocarstw. Sprzeciw ZSRR uniemożliwił realizację polskich planów.
During World War II, Poland put forward the concept of the integration of Cen¬tral Europe in cooperation with Czechoslovakia. The Polish tradition of freedom and peaceful union with its neighbors was an alternative to Germany and the Soviet Union uniting Central Europe through violence. The Polish plan of peaceful and voluntary integration of Central European states was to have secured their security and develop¬ment, as well as regional solidarity and independence from hostile and allied pow¬ers. Regular meetings of the Polish government-in-exile in London with eight emigre governments of the occupied countries were expected to lead to the establishment of subregional associations of states. They were to have become one of the pillars of peace and security in Europe alongside European powers. However, opposition from the USSR thwarted the implementation of the Polish plans.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25716
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.10
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Miszewski.pdf397.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.