Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25739
Title: Rosyjskie ekwiwalenty semantyczne współczesnych polskich rzeczowników nazywających uczucia
Other Titles: Russian semantic equivalents of contemporary Polish nouns called feelings
Authors: Behrendt-Bartkowska, Sonia
Advisor: Lisowski, Tomasz. Promotor
Keywords: uczucia
feelings
emocje
emotions
ekwiwalencja
equivalence
język polski
Polish language
język rosyjski
Russian language
Issue Date: 2020
Abstract: W rozprawie doktorskiej Rosyjskie ekwiwalenty semantyczne współczesnych polskich rzeczowników nazywających uczucia poddano analizie słownictwo nazywające uczucia, zarejestrowane w trzytomowym Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Tak wyłonione leksemy porównano z ich rosyjskimi ekwiwalentami. Szczegółowemu oglądowi została poddana kwestia przetłumaczalności rosyjskich odpowiedników semantycznych polskich nazw uczuć. Ustalono także stopnień ekwiwalencji leksemów, należących do języków blisko spokrewnionych. Punktem wyjścia dla interpretacji znaczeń porównywanych polskich i rosyjskich rzeczownikowych emotywów były ich definicje słownikowe, a także artykuły oraz monografie poświęcone uczuciom i emocjom. Jednak zasadniczym narzędziem interpretacyjnym wykorzystanym w dysertacji był Naturalny Metajęzyk Semantyczny (NMS) zaproponowany przez Annę Wierzbicką. Zastosowanie procedur analitycznych NMS pozwoliło na skonstruowanie precyzyjnych definicji, jednoznacznie uwidaczniających podobieństwa i różnice wartości semantycznej zestawianych w dysertacji polskich i rosyjskich emotywów.
In the doctoral dissertation, „Russian semantic equivalents of contemporary Polish nouns called feelings” vocabulary nameing feelings, registered in the three-volume Polish Dictionary edited by Mieczysław Szymczak were subjected to analysis. The lexemes thus selected were compared with their Russian equivalents. The issue of the translatability of Russian semantic equivalents of Polish names of feelings was subjected to a detailed examination. The degree of equivalence of lexemes belonging to closely related languages was also determined. The starting point for the interpretation of the meanings of the compared Polish and Russian noun nameing feelings were their dictionary definitions, as well as articles and monographs on feelings and emotions. However, the main interpretative tool used in the dissertation was the Natural Semantic Meta Language (NMS) proposed by Anna Wierzbicka. The use of NMS analytical procedures has allowed the construction of precise definitions that clearly show similarities and differences in the semantic value compiled in the dissertations of Polish and Russian nouns naming feelings.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/25739
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S.Behendt-Barkowska - praca doktorska.pdf
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.