Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25741
Title: Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
Other Titles: The Pleszew Settlement Lusatian Urnfields Micro-Region in the Late Bronze Age and the Early Iron Age
Authors: Szczurek, Grzegorz
Advisor: Kaczmarek, Maciej. Promotor
Keywords: studia mikroregionalne
micro-regional studies
późna epoka brązu
Late Bronze Age
okres halsztacki
Hallstatt period
łużyckie pola popielnicowe
Lusatian Urnfields
obrządek pogrzebowy
funeral rite
Issue Date: 2020
Abstract: Przedstawiona rozprawa stanowi pierwsze szczegółowe studia nad społecznościami łużyckich pół popielnicowych w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Za właściwą dla zainicjowania systematycznych prac nad osadnictwem w późnej epoce brązu i początkach epoki żelaza w dorzeczu Prosny uznano koncepcję badań mikroregionalnych. Okolice Pleszewa zajmują na mapie archeologicznej tej części Wielkopolski miejsce szczególne. Okres rozwoju społeczności łużyckich pól popielnicowych jest tam reprezentowany przez wartościowy korpus źródeł, który został poddany gruntownej procedurze analitycznej. Z obszaru, położonego przede wszystkim w środkowym dorzeczu lewego dopływu Prosny – rzeki Ner, znane są z wieloletnich badań wykopaliskowych dwie nekropolie – w Pleszewie i Brzeziu, pow. pleszewski, na których ujawniono łącznie 667 zespołów grobowych; ponadto skarby i liczne punkty osadnicze zarejestrowane podczas badań przeprowadzonych w ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski". Szczególnie korzystne uwarunkowania źródłowe predestynowały pleszewskie skupisko osadnicze do objęcia studiami mikroregionalnymi, dającymi możliwość odpowiedniego powiązania głównie źródeł sepulkralnych z całym kontekstem środowiskowo-kulturowym.
This is the first detailed study of the communities representing the Lusatian Urnfields in south-eastern Wielkopolska. I believe that the concept of microregional research is most appropriate if we want to initiate systematic work on Late Bronze Age and the Early Iron Age settlement in the Prosna River basin. The areas around Pleszew occupy a special place on the archaeological map of this part of Wielkopolska. The period of development of the Lusatian urnfields is represented there by valuable archaeological record that has undergone a thorough analytical procedure. There are two urnfields known from a relatively small area located primarily in the middle basin of the Ner River, the left tributary of the Prosna River. Long-term excavations at the cemeteries in Pleszew and Brzezie, Pleszew District, uncovered a total of 667 grave assemblages. In addition, hoards and numerous settlement points were registered during research carried out as part of the ‘Archaeological Photograph of Poland’ project. Due to the exceptionally rich source basis, the Pleszew settlement cluster is a perfect fit for microregional studies, which offer the opportunity to properly link mainly sepulchral sources with the entire environmental and cultural context.
Description: Wydział Archeologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25741
Appears in Collections:Doktoraty (WAr)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROZPRAWA DOKTORSKA Grzegorz Szczurek.pdf
  Restricted Access
137.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.