Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25750
Title: Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji
Other Titles: NATO's actions towards Georgia
Authors: Fedorowicz, Krzysztof
Editors: Paruch, Waldemar
Pietraś, Marek
Surmacz, Beata
Keywords: Gruzja
NATO
Kaukaz Południowy
bezpieczeństwo
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Sejmowe
Citation: Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. Surmacz, B., Warszawa 2020., s.253-280.
Abstract: W artykule przedstawiono politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji. Ukazano działania podejmowane przez NATO w kwestii członkostwa Gruzji w tej organizacji. Dokonano analizy wzajemnych stosunków i nakreślono dążenia Gruzji do uzyskania statusu państwa kandydującego do NATO oraz sprzeciw Rosji wobec prób poszerzania NATO na Kaukazie Południowym. W artykule zaprezentowano gruzińską drogę do NATO i mechanizmy opóźniające poszerzenie Paktu o Gruzję
The article discusses the policy of the North Atlantic Alliance towards Georgia. It focuses on actions taken by NATO in the matter of Georgia’s membership in this organization. The analysis of mutual relations, Georgia’s aspirations to become a candidate country for NATO membership and Russia’s opposition to attempts to expand NATO in the South Caucasus are presented. The article describes the Georgian way to NATO and the mechanisms delaying the enlargement of the Pact to include Georgia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25750
ISBN: 978-83-7666-662-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji.pdf213.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.