Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25788
Title: Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji
Other Titles: Academic Diploma Inflation in Modern Society. Study in the Sociology of Education
Authors: Sobczak, Anna
Advisor: Melosik, Zbyszko. Promotor
Keywords: dyplom akademicki
absolwenci
rynek pracy
sukces zawodowy
academic diploma
graduates
labor market
professional success
Issue Date: 2020
Abstract: Moja rozprawa doktorska poświęcona została występującemu w społeczeństwach współczesnych zjawisku inflacji dyplomu akademickiego, które odnosi się do spadku jego wartości na rynku pracy. Obecnie uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu zawodowego i wysokiego statusu społecznego. Związane jest to z przeedukowaniem społeczeństwa, które wyraża się w nadwyżce absolwentów szkół wyższych w stosunku do zapotrzebowania pracodawców w tym zakresie. W tym kontekście można mówić o pewnym „paradoksie demokratyzacji” dostępu do edukacji wyższej, której skutkiem jest właśnie zjawisko inflacji dyplomu akademickiego. Celem mojej pracy jest próba przeanalizowania, a także zinterpretowania zjawiska inflacji dyplomu akademickiego i przeedukowania społeczeństwa - zarówno w kontekście teoretycznym, jak i w rzeczywistości społecznej. W związku z tym dokonałam rekonstrukcji tytułowego problemu tak, jak przejawia się on w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych w oparciu o literaturę przedmiotu. Przeprowadziłam również własne badania empiryczne (jakościowe) odnoszące się do postrzegania inflacji dyplomu akademickiego i przeedukowania społeczeństwa przez absolwentów kierunków studiów zarządzanie oraz prawo w Polsce. Moja praca wpisuje się zatem w polską i międzynarodową dyskusję na temat relacji między społecznymi funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną.
My doctoral dissertation is devoted to the phenomenon of academic diploma inflation occurring in modern societies, which refers to the decline in its value on the labor market. Currently obtaining a university diploma does not guarantee professional success and high social status. It is related to the overeducation of society which is expressed in the surplus of university graduates in relation to the employers' needs in this context. Thus it can be said of a certain "paradox of democratization" of access to higher education, which results in the phenomenon of academic diploma inflation. The aim of my work is to try to analyse and interpret the diploma inflation phenomenon and overeducation of society – both, in the theoretical context and social reality. Therefore I have reconstructed the title issue as it manifests itself in Poland and the United States based on literature on the subject. I have also conducted my own empirical (qualitative) research relating to the perception of academic diploma inflation by graduates of management and law studies in Poland. Thus my doctoral dissertation fits in with the Polish and international discussion on the relationship between social functions of the university and the labour market and social structure.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25788
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.Sobczak_praca.pdf
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.